Visa

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

เปิดรับคำร้องขอวีซ่าตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-11.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ และให้ผู้ที่ขอวีซ่ามารับหนังสือเดินทางคืนในวันทำการถัดไป เวลา 13.30-15.30 น. (ใช้เวลา 2 วันทำการ)

ผู้มาขอวีซ่าต้องยื่นคำร้องที่ทำการฝ่ายกงสุล

ฝ่ายกงสุล


เลขที่ 15 บ้านโพนสีนวน ถนนบุลีจัน เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์

(+856) 21 453916 (ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. เท่านั้น)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยว


ขั้นตอนการขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

 • กรอกแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • ติดรูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (ตรวจสอบข้อกำหนดรูปถ่าย)
 • รับบัตรคิว และรอเรียกตามหมายเลขเพื่อยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ที่ช่องหมายเลข 1-3
 • ชำระค่าธรรมเนียม โดยรอเจ้าหน้าที่เรียกตามหมายเลขในบัตรคิวที่ช่องหมายเลข 6 บนอาคารหลังใหญ่
  (ชำระเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น)
 • เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จ 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานในการรับหนังสือเดินทางของตนในวันทำการถัดไป

VISA APPLICATION CHARGES

VISA CATEGORY Fee (per entry per person)
VISITOR ( TRANSIT ) 800 Thai Baht
VISITOR ( TOURIST ) 1,000 Thai Baht
NON-IMMIGRANT ( Single Entry ) 2,000 Thai Baht
NON-IMMIGRANT ( Multiple Entries ) 5,000 Thai Baht (ONLY for Resident Applicants)

Notes:

 • Visa Fee must be paind in Thai Baht only.
 • Visa Fees are not refundable in any cases.

ประเภทของวีซ่า

 • การทูต (Diplomatic Visa)
 • ราชการ (Official Visa)
 • อัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)
 • คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)
 • นักท่องเที่ยว (Tourist Visa)
 • คนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
 • คนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (Immigrant Visa)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.consular.go.th


คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางผ่านประเทศไทยไปยังประเทศภูมิลำเนา หรือประเทศที่สาม วีซ่าประเภทนี้มีอายุการใช้งาน 90 วัน ค่าธรรมเนียม 800 บาท ต่อคน ต่อครั้ง และมีกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่เกิน 30 วัน เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเดินทางผ่าน ได้แก่ เอกสารการเดินทางหรือบัตรโดยสารเพื่อเดินทางผ่านประเทศไทยไปยังประเทศปลายทางอื่น ๆ


นักท่องเที่ยว (Tourist Visa)

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทย วีซ่าประเภทนี้มีอายุการใช้งาน 90 วัน ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง และมีกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่เกิน 60 วัน

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ได้แก่ แผนการท่องเที่ยว หลักฐานทางการเงิน และหลักฐานการสำรองบัตรโดยสารและที่พัก

 • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (ชำระเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น)
 • ผู้ขอวีซาจะได้รับหนังสือเดินทางคืนในช่วงบ่ายของวันทำการถัดไป

สำหรับผู้มาขอวีซ่าที่ไม่มีถิ่นพำนักใน สปป ลาว

สำหรับผู้มาขอวีซ่าท่องเที่ยวเป็นประจำ


คนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะพำนักอยู่ชั่วคราวในประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการทำงาน ศึกษา ดูงาน และฝึกอบรม เข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนา ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนหรือถ่ายทำภาพยนตร์ อาสาสมัคร หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น ติดตามครอบครัวหรือคู่สมรส และใช้ชีวิตในบั้นปลาย วีซ่าประเภทนี้มีอายุการใช้งาน 90 วัน ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง และมีกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่เกิน 90 วัน


วีซ่าคนอยู่ชั่วคราวประเภทธุรกิจ (Non Immigrant "B")
สำหรับผู้ที่จะไปทำธุรกิจ/ติดต่อธุรกิจ/ทำงานในบริษัทเอกชน

เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการยื่นขอวีซ่า ได้แก่

 1. แบบรับรองการจ้าง (ตามแบบฟอร์มของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สัญญาจ้าง (หากไม่มีให้ชี้แจง)
 3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน และรายการภาษีของคนต่างด้าว (หากเคยทำงานในประเทศไทย) หรือหนังสืออนุญาตให้ทำงานได้จากกรมการจัดหางาน/สำนักงานจัดหางานจังหวัด (ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานแทน)
 4. หลักฐานเกี่ยวกับ ผู้ประกอบการ / บริษัท ผู้ว่าจ้าง ได้แก่
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ในสำคัญแสดงการจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • หนังสือบริคณฑ์สนธิ หรือ ข้อบังคับบริษัท
  • รายการภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีการค้า (ของเดือนล่าสุด)
  • รายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ของเดือนล่าสุด)
  • บัญชีรายชื่อลูกจ้างคนต่างประเทศปัจจุบัน
 5. หนังสือจากผู้ประกอบการ/บริษัทผู้ว่าจ้าง ถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เพื่อรับรองการจ้างและการขอรับการตรวจลงตราประเภทธุรกิจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ลงนามรับรอง

หมายเหตุ : หากเอกสารใดไม่ครบ ขอให้บริษัทมีหนังสือชี้แจงการไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแทนด้วย


สำหรับผู้ที่จะไปเป็นครูสอน หรือฝึกสอน ในสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือเอกชนในประเทศไทย

เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการขอวีซ่า ได้แก่

 1. แบบรับรองการจ้าง (ตามแบบฟอร์มของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. สำเนาสัญญาจ้าง (ให้ระบุวันเริ่มต้นการจ้าง เป็นวันที่ยื่นคำขอรับการตรวจลงตราฯ หรือภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ตรวจลงตราฯ)
 3. ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษา
 4. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
 5. หลักฐานแสดงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 6. สำเนาใบอนุญาตทำงาน และรายการภาษีของคนต่างด้าว (หากเคยทำงานในประเทศไทย)
 7. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ผู้ว่าจ้าง) ถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ลงนามรับรอง
 8. เอกสารเพิ่มเติม

  กรณีสถานศึกษาของรัฐ

  • ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป - หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา จากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา
  • ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี - หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา จากส่วนราชการระดับกรมใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

  กรณีสถานศึกษาเอกชน

  • ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป - หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตรา หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา จากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา
  • ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี - หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตรา หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา จากส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

  กรณีโรงเรียนนานาชาติ

  • หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตรา หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้อำนวยการโรงเรียน
  • สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา (ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อมประทับตราเป็นสำคัญ)
  • สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา (ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อมประทับตราเป็นสำคัญ)

วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อติดตามครอบครัว หรือคู่สมรส ทำงานอาสาสมัคร หรือใช้ชีวิตในบั้นปลาย (Non-Immigrant "O")
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะติดตามครอบครัวหรือคู่สมรส

เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการขอวีซ่า ได้แก่

 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (พร้อมรับรองสำเนา)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานรับรองทางการเงิน
 • เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเกิดหรือสูติบัตรของบุตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลในครอบครัว

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำงานอาสาสมัครในองค์กรสาธารณะกุศล/มูลนิธิ

เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการขอวีซ่า ได้แก่

 1. หนังสือเชิญ หรือ เอกสารรับรองการเป็นอาสาสมัคร
 2. สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งองค์กร หรือ สำเนาใบอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมสาธารณะกุศล
 3. ใบอนุญาตทำงาน (หากมี)

สำหรับบุคคลสัญชาติลาว หรือผู้ที่มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ประสงค์จะใช้ชีวิตในบั้นปลายหรือหลังเกษียณในประเทศไทย

เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการขอวีซ่า ได้แก่

 1. ประวัติย่อ
 2. หนังสือรับรองรายรับจำนวนไม่น้อยกว่า 65,000 บาทต่อเดือน จากสถานทูต/สถานกงสุลของประเทศที่มีถิ่นพำนักอยู่ หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารในประเทศไทยแสดงสถานะทางการเงินจำนวนไม่น้อยกว่า 800,000 บาท และอยู่ในบัญชีธนาคารมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 3. หลักฐานแสดงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่มีถิ่นพำนัก
 4. ใบรับรองแพทย์

หมายเหตุ: ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม หรือเป็นโรคต้องห้ามเข้าราชอาณาจักรไทย และวีซ่าประเภทนี้ไม่อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย


วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อศึกษาต่อ เรียนภาษา ดูงาน หรือฝึกอบรม (Non-Immigrant "ED")

เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการขอวีซ่า ได้แก่

 1. หนังสือตอบรับเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษา
 2. เอกสารแสดงผลการเรียน และเอกสารประจำตัวนักศึกษา (ในกรณีที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อเนื่อง)
 3. หนังสือรับรองการรับนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 4. ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษา
 5. กรณีเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาใช้หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้ลงนามรับรอง (เพื่อรับรองลายมือชื่อ)

เอกสารเพิ่มเติม (Visa regulations in English)


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15 กันยายน 2558

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.