รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วม การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - ลาว (JBC) ครั้งที่ ๑๐

24 Jan 2015

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ครั้งที่ ๑๐ ร่วมกับนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

การประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือกันเพื่อติดตามผลการดำเนินการที่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมฯ ได้สั่งการไว้ในการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมฯ ครั้งที่ ๙ พิจารณาความคืบหน้าและการดำเนินการโดยกลไกต่างๆ ภายใต้กรอบคณะกรรมาธิการฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวแสดงความยินดีความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหาเขตแดนที่คงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมไทย นอกจากนี้ย้ำถึงแนวทางที่ได้รับจากนายกรัฐมนตรีที่จะไม่ทำให้ปัญหาเขตแดนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความร่วมมือระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในตลอดจนยึดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศเป็นสำคัญด้วย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้ให้เห็นว่าไทยกับลาวสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ในการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างกันให้ลุล่วงโดยเร็วอย่างสันติ มีประสิทธิภาพ และย้ำให้ฝ่ายลาวมั่นใจว่ารัฐบาลไทยพร้อมที่จะสนับสนุนให้ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว เพื่อให้ชายแดนของเป็นชายแดนแห่งสันติสุขและมิตรภาพ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและค้าขายระหว่างกัน อันจะมาซึ่งความมั่นคง ความมั่งคั่งและความวัฒนาถาวรของทั้งสองประเทศ และของภูมิภาคอาเซียนต่อไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ สปป. ลาว ประสงค์ให้การเจรจาเรื่องชายแดนเป็นการนำไปสู่ชายแดนแห่งสันติภาพ มิตรภาพและความร่วมมือที่ยาวนานร่วมกัน

การประชุม JBC ครั้งที่ ๑๐ นี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าของกลไกการทำงานต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมฯ ที่สำคัญได้แก่ การก่อสร้างหลักเขตแดนเพิ่มเติมอีกจำนวน ๖ หลัก ในพื้นที่ต่างๆ ที่จะมีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวข้ามแดน บริเวณภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ซึ่งไทยและสปป. ลาวเริ่มการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ไทยและลาว สามารถร่วมกันปักหลักเขตแดนได้แล้วจำนวน ๒๑๐ หลัก เป็นระยะทางกว่า ๖๗๖ กิโลเมตร คิดเป็นระยะทางกว่าร้อยละ ๙๐ ของความยาวเขตแดนทางบกไทย – ลาว

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้สั่งการให้คณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย-ลาว ไปสำรวจและพิจารณาจัดทำหลักเขตแดนเสริมให้มากขึ้นในพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาความเชื่อมโยงข้ามแดนไทย-ลาว รวมทั้งให้กลไกต่าง ๆ ภายใต้ JBC ไม่ว่าจะเป็นคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ คณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย - ลาว ให้พบปะหารือกัน และตรวจพื้นที่ชายแดนร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาคงค้างต่าง ๆ มีความคืบหน้า

สำหรับเขตแดนทางน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองนั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้เร่งรัดดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนต่อไป

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าในภาพรวมนับว่า กลไกต่าง ๆ ภายใต้ JBC ร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิด ด้วยความจริงจังและจริงใจ และมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของประโยชน์สูงสุดของประชาชนของทั้งสองประเทศ


News
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.