รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วม การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๙ สานสัมพันธ์ความสัมพันธ์ ความร่วมมือไทย – ลาว

25 Jan 2015

​เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๙ กับนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อผลการเยือน สปป.ลาวของนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือที่สำคัญและมีความเร่งด่วน ทบทวนผลการดำเนินความร่วมมือกันในสาขาต่าง ๆ และกำหนดแนวทางความสัมพันธ์และความร่วมมือร่วมกันในอนาคต

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ไทย – ลาวที่อยู่ในระดับที่ดีมาก รวมทั้งความร่วมมือที่มีความคืบหน้าตามลำดับ โดยก่อนการประชุมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายจูมมะลี ไซยะสอน ประธานประเทศ และนายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ด้วย

​รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวที่มีมายาวนานบนพื้นฐานของความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม ประเพณี และภาษา ความสัมพันธ์อันพิเศษอันนี้เป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของลาวได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและลาวที่แนบแน่นและเป็นตัวอย่างที่ดีที่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ไทยและลาวจะเร่งดำเนินการเพื่อทั้งสองประเทศมีความพร้อมอย่างแท้จริงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

​ด้านการเมืองและความมั่นคง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองยินดีในการสนับสนุนให้ยกระดับจุดผ่านแดน ๔ แห่ง เพื่อรองรับการสัญจรข้ามแดนและการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งให้เร่งรัดการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย – ลาวฉบับใหม่ สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ

ด้านเศรษฐกิจ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยินดีที่ทั้งสองประเทศร่วมกันหารือเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อให้เกิดการบูรณาการอันเป็นประโยชน์สูงสุดร่วมกัน รวมทั้งการค้าและการลงทุนระหว่างไทย – ลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการค้าบริเวณชายแดน รวมทั้งการขนส่งผลไม้ไทยผ่านเส้นทาง R3A ไปจีน และได้หารือ ๔ ประเด็นสำคัญ ได้แก่

(๑) การพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนและจัดการพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน โดยเน้นสนับสนุนการพัฒนาการค้าและอุตสาหกรรม การกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนของสองประเทศ

(๒) การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการเชื่อมโยงระหว่างไทยและสปป. ลาวและในภูมิภาค อาทิ โครงการก่อสร้างถนน เส้นทางบ้านก้อนตึก เมืองปากทา – ผาอุดม แขวงบ่อแก้ว – ปากแบ่ง แขวงอุดมไซ เพื่อเชื่อมเส้นทางห้วยโก๋น (ไทย) เมืองเงิน แขวงไชยะบุลี – ปากแบ่ง แขวงอุดมไซ และการพัฒนาโครงการรถไฟร่วมกับจีน จำนวน ๔ เส้นทาง ที่จะช่วยสนับสนุนให้ลาวเป็นประเทศที่เชื่อมโยงการคมนาคมทางรถไฟในอนุภูมิภาค

(๓) การระดมทุนของลาวในตลาดทุนไทยและการพัฒนาตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ของลาว

(๔) ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงาน โดยเฉพาะเร่งพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาวที่จดทะเบียนรอบล่าสุดและร่วมมือเพื่อให้เอื้ออำนวยแรงงานต่างด้าวประเภทไปเช้า – กลับเย็น และแรงงานตามฤดูกาลที่มาทำงานในไทย โดยสองฝ่ายเห็นพ้องการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานตามแนวชายแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนทั้งของไทยและลาว

ด้านสังคม วัฒนธรรม และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกัน (๑) ส่งเสริมความสัมพันธ์และเสริมสร้างการติดต่อระหว่างประชาชนของสองฝ่าย เช่น การอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายที่วัดในลาวอย่างต่อเนื่อง การให้ความช่วยเหลือคนไทยและลาวที่ถูกจับกุมคุมขัง เป็นต้น(๒) ส่งเสริมการพัฒนาใน สปป.ลาว โดยเฉพาะการศึกษา การเกษตร และสาธารณสุข และ (๓) จัดกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ ๔๐ ปีการสถาปนา สปป.ลาว ซึ่งสมาคมไทย - ลาวเพื่อมิตรภาพจะจัดการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "๔๐ ปี สปป.ลาว และเส้นทางสู่อนาคต" โดยเชิญรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาวเป็นองค์ปาฐก (๔) จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "ทศวรรษแห่งสายสัมพันธ์ไทย – ลาว" ด้วย

ภายหลังการประชุมฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ ได้ร่วมลงนามความตกลงระหว่างไทย – ลาวกับนายทองลุนฯ จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและสถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศลาว และ (๒) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก อีกด้วยรอง นรม./ รมว. กต. เข้าเยี่ยมคารวะ นรม. สปป. ลาว
รอง นรม./ รวม. กต. เข้าเยี่ยมคารวะประธานประเทศ สปป. ลาว
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๙


News
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.