Activities

8 Jun 2017
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน Top Thai Brands 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Lao ITECC (ตึกเก่า)
View 1530
25 May 2017
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย นำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชน เยือน สปป. ลาว อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2560 ตามคำเชิญของนายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว
View 1172
19 Apr 2017
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ขอแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว ในโอกาสรับมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาชาวิชากิจการระหว่างประเทศ
View 1145
7 Apr 2017
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบ - รับ “ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
View 1488
6 Apr 2017
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้จัดงานสงกรานต์ไทย – ปีใหม่ลาว 2560 โดยมีรัฐมนตรีจาก สปป. ลาว ให้เกียรติเข้าร่วมงาน
View 1698
5 Apr 2017
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่เพื่อเด็กน้อยในพื้นที่ชนบท สปป. ลาว ที่แผนกศึกษาธิการและกีฬา เมืองไซทานี
View 1094
24 Mar 2017
นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบและเปิดใช้โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์) ณ Container Yard ท่านาแล้ง สปป. ลาว
View 1385
27 Feb 2017
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-ลาว, สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ , จังหวัดหนองคาย และสมาพันธ์กอล์แห่ง สปป.ลาว ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาว ครั้งที่ 3
View 1142
23 Feb 2017
นางสาวรุจิกร แสงจันทร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะ รวม 17 คน และหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานวิจัยของ สปป. ลาว
View 1188
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.