Activities

6 Dec 2016
เจ้าหน้าที่จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตรวจรับอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมตอนปลายบ้านโพนไซ เมืองสามัคคีไซ แขวงอัดตะปือ ซึ่งเป็นโรงเรียนมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 6
View 1160
1 Dec 2016
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับสมาคมไทย - ลาวเพื่อมิตรภาพและสภาธุรกิจไทย-ลาว ตลอดจนชุมชนชาวไทยใน สปป. ลาว ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล
View 1139
15 Feb 2016
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และนายสุวิทย์ สิมะสกุล เลขาธิการสมาคมไทย - ลาวเพื่อมิตรภาพ ได้ทำพิธีมอบโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์พระสงฆ์สาละวัน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน โดยมีนายสีสุวัน วงจอมสี เจ้าแขวงสาละวันเป็นผู้รับมอบ
View 2474
22 Sep 2015
รัฐบาล สปป. ลาว ได้จัดพิธีประดับเหรียญตรามิตรภาพให้แก่ นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) โดยท่านนางคำเพา เอินทะวัน. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป ลาว เป็นผู้ประดับเหรียญ
View 2929
16 Sep 2015
นายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าพบนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว
View 3492
16 Sep 2015
นายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าพบนายพันคำ วิพาวัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว เพื่ออำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว
View 4076
4 Sep 2015
พิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนมัธยมตอนต้น บ้านกิ่วกะจำ เมืองใหม่ แขวงพงสาลี ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศไทย จำนวน 2 ล้านบาท ภายใต้โครงการโรงเรียนเพื่อนมิตรไทย-ลาว
View 3755
3 Sep 2015
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอาคารเรียน (8 ห้อง) และอาคารห้องน้ำ (4 ห้อง) ให้แก่โรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่าแขวงอุดมไซ
View 3008
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.