Activities

7 Apr 2017
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบ - รับ “ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
View 1687
6 Apr 2017
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้จัดงานสงกรานต์ไทย – ปีใหม่ลาว 2560 โดยมีรัฐมนตรีจาก สปป. ลาว ให้เกียรติเข้าร่วมงาน
View 1856
5 Apr 2017
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่เพื่อเด็กน้อยในพื้นที่ชนบท สปป. ลาว ที่แผนกศึกษาธิการและกีฬา เมืองไซทานี
View 1227
24 Mar 2017
นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบและเปิดใช้โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์) ณ Container Yard ท่านาแล้ง สปป. ลาว
View 1584
27 Feb 2017
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-ลาว, สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ , จังหวัดหนองคาย และสมาพันธ์กอล์แห่ง สปป.ลาว ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาว ครั้งที่ 3
View 1274
23 Feb 2017
นางสาวรุจิกร แสงจันทร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และคณะ รวม 17 คน และหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานวิจัยของ สปป. ลาว
View 1332
14 Feb 2017
นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานฝ่ายไทยในการมอบระบบน้ำบาดาลและห้องน้ำให้นางแสงเดือน หล้าจันทะบูน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว เพื่อมอบให้วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์
View 1323
10 Feb 2017
นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ นายวีดง ไซยะสอน เจ้าแขวงเวียงจันทน์ โ
View 1553
10 Feb 2017
นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นประธานฝ่ายไทยในการมอบอุปกรณ์ห้องปฎิบัติการ 2 โครงการของกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง ให้แก่ นายบุนขวาง คำบุนเฮือง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
View 1457
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.