Activities

7 Feb 2017
นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ให้การต้อนรับ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์
View 1380
19 Jan 2017
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ สปป.ลาว ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ จัดการประชุมนักธุรกิจลาว – ไทย 2560 โดยมีนาย ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว พร้อมด้วยภาคธุรกิจจาก สปป.ลาวและไทย เข้าร่วมงาน
View 2112
20 Dec 2016
นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อุปทูตรักษาการ ได้นำคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าเยี่ยมคารวะนางแสงเดือน หล้าจันทะบูน รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาไทย - ลาว ครั้งที่ 4
View 1424
16 Dec 2016
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การเตรียมการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งคณะศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลประชาชนสูงสุดแห่ง สปป. ลาว ครั้งที่ 2" ณ ศาลปกครองจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2559
View 1266
8 Dec 2016
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ ณ โรงแรม HAGL แขวงอัดตะปือ โดยมีนายสุวิทย์ สิมะสกุล นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ เป็นประธานฝ่ายไทย และ ศ. ดร. บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว ประธานสมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ เป็นประธานฝ่ายลาว แ
View 1449
8 Dec 2016
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้มีพิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนมัธยมตอนปลายบ้านโพนไซ เมืองสามัคคีไซ แขวงอัดตะปือ ซึ่งเป็นโรงเรียนมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 6
View 1777
6 Dec 2016
เจ้าหน้าที่จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตรวจรับอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมตอนปลายบ้านโพนไซ เมืองสามัคคีไซ แขวงอัดตะปือ ซึ่งเป็นโรงเรียนมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 6
View 1269
1 Dec 2016
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับสมาคมไทย - ลาวเพื่อมิตรภาพและสภาธุรกิจไทย-ลาว ตลอดจนชุมชนชาวไทยใน สปป. ลาว ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล
View 1233
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.