พิธีมอบ-รับ “ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

7 Apr 2017
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เป็นประธานร่วมกับ รศ. ดร. กองสี แสงมะนี รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่ง สปป. ลาว และนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในพิธีมอบ - รับ “ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่โรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง โดยมี นายหนูพัน อุดสา หัวหน้ากรมอาชีวศึกษา นายบพิตร วงศ์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีและโรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคำช้างเข้าร่วมด้วย

โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนฯ ที่โรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคำช้าง เป็นการใช้แนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคน และเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและชุมชนในนครหลวงเวียงจันทน์ โดยใช้หลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของชุมชนใน สปป. ลาว การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) เป็นการก่อสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีฐานการเรียนรู้จำนวน 21 ฐาน มี 10 กิจกรรม และมี 1 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

ระยะที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2560) เน้นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรสะอาดและเป็นต้นแบบที่ยั่งยืนให้กรมอาชีวศึกษา โดยเฉพาะการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ระยะที่ 3 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
มุ่งพัฒนาให้โรงเรียนเทคนิคกสิกรรมดงคำช้างเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ในชุมชนที่มีความพร้อมสำหรับการให้บริการวิชาชีพ

Activities
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.