ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เรื่อง การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแบบใช้เดินทางเข้า - ออกได้หลายครั้ง

6 Nov 2015

Announce
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.