เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B O และ ED

2 Oct 2018
เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B  O และ ED
The revision of practice on the issuance of the non-immigrant visa type B, O, and ED

เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B  O และ ED

Announce
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.