ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 27/2563 เรื่อง การระงับการรับคำร้องหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว

29 Jun 2020
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 27/2563 เรื่อง การระงับการรับคำร้องหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว

Announce
News and Activities
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.