คณะรัฐบาล สปป. ลาว

ประธานประเทศ

รองประธานประเทศ

นายกรัฐมนตรี

ฯพณฯ บุนยัง วอละจิด

ฯพณฯ พันคำ วิพาวัน

ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด


 ลำดับ

สำนักงานประธานประเทศ

1.
2.
   ฯพณฯ พันคำ วิพาวัน
   ฯพณฯ คำเมิง พงทะดี
   รองประธานประเทศ
   รัฐมนตรี / หัวหน้าห้องว่าการ

 

ห้องว่าการรัฐบาล

1.
 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
   ฯพณฯ บุนทอง จิดมะนี
 
   ฯพณฯ สอนไซ สีพันดอน
   ฯพณฯ สมดี ดวงดี
   ฯพณฯ เพ็ด พมพิพัก
   ฯพณฯ มะไลทอง กมมะสิด
   ฯพณฯ บุนเกิด สังสมสัก
   ฯพณฯ อาลุนแก้ว กิดติคุน
   ฯพณฯ สุวันเพ็ง บุบผานุวง
รองนายกรัฐมนตรี/ประธานตรวจตรารัฐบาล/หัวหน้าองค์การต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงขั้นศูนย์กลาง
  รองนายกรัฐมนตรี
  รองนายกรัฐมนตรี/รมต.กระทรวงการเงิน
  รัฐมนตรี/หัวหน้าห้องว่าการ
  รองรมต./รองและเลขาประจำห้องว่าการ
  รัฐมนตรีประจำห้องว่าการ
  รัฐมนตรีประจำห้องว่าการ
  รัฐมนตรีประจำห้องว่าการ

 

สภาแห่งชาติ

1.
2.
3.
4.
   พลโท แสงนวนไซยะลาด
   ฯพณฯ สมพัน แพงคำมี
   ฯพณฯ บุนปอน ลัดตะนะวง
   ฯพณฯ สีใส ลือเดดมูนสอน
  รองประธานสภาแห่งชาติ
  รองประธานสภา
  รองประธานสภา
  รองประธานสภา

 

กระทรวงการต่างประเทศ

1.
2.
3.
4.
   ฯพณฯ สะเหลิมไซ กมมะสิด
   ฯพณฯ แสงเพ็ด ฮุ่งบุนยวง
   ฯพณฯ คำเพา เอินทะวัน
   ฯพณฯ ทองผ่าน สะหวันเพ็ด
  รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี

 

กระทรวงป้องกันประเทศ

1.
2.
3.
   พลโท จันสะหมอน จันยาลาด
   พลตรี ทองลอย สีลิวง
   พลตรี วิไล หล้าคำฟอง
  รัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี

 

กระทรวงป้องกันความสงบ

1.
2.
3.
4.
   พลตรี สมแก้ว สีหาวง
   พลจัตวา สินทะวง ไซยะกอน
   พลจัตวา กงทอง พงวิจิด
   พลจัตวา ดร. สมหวัง ทำมะสิด
  รัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี

 

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา

1.
2.
3.
4.
5.
   ฯพณฯ แสงเดือน หล้าจันทะบูน
   ฯพณฯ ลีตู้ บัวป่าว
   ฯพณฯ บัวลาน สิลิปันยา
   ฯพณฯ กองสี แสงมะนี
   ฯพณฯ รศ. ดร.คำผาย สีสะหวัน
  รัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี

 

กระทรวงแผนการและการลงทุน

1.
2.
3.
4.
5.
   ฯพณฯ ดร. สุพัน แก้วมีไซ
   ฯพณฯ ดร. บุนทะวี สีสุพันทอง
   ฯพณฯ ดร. คำเลียน พนเสนา
   ฯพณฯ ดร.กิแก้ว จันทะบูรี
   ฯพณฯ คำจัน วงแสนบูน
  รัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ

 

กระทรวงการเงิน

1.
2.
3.
4.
5.
   ฯพณฯ สมดี ดวงดี
   ฯพณฯ สีลา เวียงแก้ว
   ฯพณฯ ทะกอน จันทะวงสา
   ฯพณฯ อาดสะพังทอง สีพันดอน
   ฯพณฯ บุนโจม อุบนปะเสิด
  รองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี

 

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

1.
2.
3.
4.
5.
   ฯพณฯ นางเข็มมะนี พนเสนา
   ฯพณฯ เสียวสะหวาด สะแหวงสึกสา
   ฯพณฯ สมจิด อินทะมิด
   ฯพณฯ บุนมี มะนีวง
   ฯพณฯ พันทอง พิทุมมา
  รัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รองรัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ

 

กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง

1.
2.
3.
4.
5.
   ฯพณฯ ดร.บุนจัน สินทะวง
   ฯพณฯ ลัดตะนะมะนี คูนนีวง
   ฯพณฯ วิไลคำ โพสะลาด
   ฯพณฯ เวียงสะหวัด สีพันดอน
   ฯพณฯ ดร.สันติสุก สิมมาลาวง
  รัฐมนตรี
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ

 

กระทรวงไปรษณีย์ โทรคม และการสื่อสาร

1.
2.
3.
   ฯพณฯ ทันสะไหม กมมะสิด
   ฯพณฯ ทองใส สานไซยะ
   ฯพณฯ บุนสะเหลิมไซ เคนนาวง
  รัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี

 

กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

1.
2.
3.
4.
   ฯพณฯ บ่อแสงคำ วงดาลา
   ฯพณฯ บัวเงิน ซาพูวง
   ฯพณฯ สะหวันคอน ราชมนตรี
   ฯพณฯ จะเลิน วาลินทะลาสัก
  รัฐมนตรี
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมตรีช่วยว่าการ

 

กระทรวงพลังงานและบ่อแร่

1.
2.
3.
4.
   ฯพณฯ ดร. คำมะนี อินทิลาด
   ฯพณฯ ดร. สินนาวา สุพานุวง
   ฯพณฯ ทองพัด อินทะวง
   ฯพณฯ จันสะหวาด บุบผา
  รัฐมนตรี
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ

 

กระทรวงสาธารณสุข

1.
2.
3.
4.
   ฯพณฯ บุนกอง สีหาวง
   ฯพณฯ คำพอน พุดทะวง
   ฯพณฯ พูทอน เมืองปาก
   ฯพณฯ ศ.ดร. สมอก กิ่งสะดา
  รัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี

 

กระทรวงยุติธรรม

1.
2.
3.
   ฯพณฯ ไซสี สันติวง
   ฯพณฯ เกด เกียดติสัก
   ฯพณฯ บุนสะหวาด บุบผา
  รัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี

 

กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้

1.
2.
3.
4.
5.
   ฯพณฯ เลียน ทิแก้ว
   ฯพณฯ ดร. บุนขวาง บุนเฮือง
   ฯพณฯ ดร. พวงปะลิสัก ปะวงเวียงคำ
   ฯพณฯ ทองพัด วงมะนี
   ฯพณฯ ดร. คำพาด สุลินพูมี
  รัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี

 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

1.
2.
3.
4.
   ฯพณฯ คำแพง ไซสมแพง
   ฯพณฯ ใบคำ ขัดทิยะ
   ฯพณฯ บุนคง หล้าสุกัน
   ฯพณฯ ดร. คำแก้ว สานบุนคุนไซ
  รัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.
2.
3.
4.
   ฯพณฯ บ่อเวียงคำ วงดาลา
   ฯพณฯ หุมพัน อินทะราด
   ฯพณฯ สาคอน จะเลินวง
   ฯพณฯ ดร. สิลิอุดง สูนดาลา
  รัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
   ฯพณฯ สมมาด พนเสนา
   ฯพณฯ บุนมี พุดทะวง
   ฯพณฯ บุนคำ วอละจิด
   ฯพณฯ จันสอน แสนบุดตะลาด
   ฯพณฯ มอนมะนี ยอยบัวก่อง
   ฯพณฯ ไซนะคอน อินทะวง
  รัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี

 

กระทรวงภายใน

1.
2.
3.
4.
5.
   ฯพณฯ  คำหมั้น สูนวิเลิด
   ฯพณฯ คำมูน วิพงไซ
   ฯพณฯ สีพุก วงพักดี
   ฯพณฯ วิไซ พันดานุวง
   ฯพณฯ ดร. ทองจัน มะนีไซ
  รัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี
  รองรัฐมนตรี

 

ธาคารแห่ง สปป. ลาว

1.
2.
   นายสมพาว ไฟสิด
   นายบุนสม สมมาลาวง
  ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว
  รองผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว

 

ศาลประชาชนสูงสุด

1.
2.
   นายคำพัน สิดทิดำพา
   นายคำพา แสงดาลา
  ประธานศาลประชาชนสูงสุด
  รองประธานศาลประชาชนสูงสุด

 

องค์การอัยการประชาชนสูงสุด

1.
2.
3.
4.
   นายคำสาน สุวง
   นายลังสี สีบุนเฮือง
   นายไซซะนะ โคดพูทอน
   นายบุนยัง จันดาลาสาน

 

  หัวหน้าองค์การ
  รองหัวหน้าองค์การ
  รองหัวหน้าองค์การ
  รองหัวหน้าองค์การ


 (ธันวาคม 2559)

 

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.