แขวงไซยะบุลี

ที่ตั้ง อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ทิศเหนือและตะวันออกติดกับ แขวง บ่อแก้ว แขวงอุดมไซ แขวงหลวงพระบาง และแขวงเวียงจันทน์
ประชากร 346,512 คน
การแบ่งเขตปกครอง 11 เมือง
1. เมืองไซยะบูลี
2. เมืองคอบ
3. เมืองเซียงฮ่อน
4. เมืองเงิน
5. เมืองหงสา
6. เมืองเพียง
7. เมืองปากลาย
8. เมืองแก่นท้าว
9. เมืองบ่อแตน
10. เมืองท่งมีไซ
11. เมืองไซสะถาน
การลงทุน
การขออนุญาตลงทุน

การลงทุน

แขวงสามารถอนุมัติโครงการที่มูลค่าไม่เกิน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และให้ สิทธิสัมปทานโครงการที่ใช้พื้นที่ไม่เกิน 100 เฮคตาร์ ผู้ลงทุนต้องส่งเอกสารคำร้องที่แผนกแผนการและการลงทุนแขวง ดังนี้

 1. ใบคำร้องขอลงทุน
 2. กฎระเบียบบริษัท
 3. สัญญาผูกพันต่างๆระหว่างผู้ลงทุนและสัญญาร่วม (หากมี)
 4. ประวัติผู้ลงทุน
 5. สำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นคนลาวใช้สำเนาสำมะโนครัวหรือบัตรประจำตัว)
 6. แผนการดำเนินธุรกิจ
 7. ในรับรองสถานะการเงิน
 8. ใบมอบสิทธิแต่งตั้งจากผู้ลงทุน (หากมี)

แขวงส่งเสริมการลงทุน

การขออนุญาตลงทุน

เศรษฐกิจ

GDP เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 770 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (2551) ทรัพยากรสำคัญ คือ แร่ธาตุ เช่น ถ่านหินลิกไนต์ที่เมืองหงสา ตะกั่วและทองแดงที่เมือง ปากลาย แมงกานีสที่เมืองบ่อแตน และหินแกรนิตที่เมืองแก่นท้าว สินค้าสำคัญ ได้แก่ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เฟอร์นิเจอร์ ไม้ปาร์เกต์ ผ้าทอ ผ้าไหม เสื้อผ้า ของป่า และสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด ลูกเดือย งา ถั่ว ฝ้าย

โครงการที่แขวงอนุมัติ

 1. การผลิตสินค้าเพื่อส่งออก
 2. เกษตรกรรม-ป่าไม้ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร-ป่าไม้
 3. อุตสาหกรรมปรุงแต่ง อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม
 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝีมือแรงงาน และการรักษาสุขภาพประชากร
 5. การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
 6. การผลิตวัตถุดิบ อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมที่สำคัญ
 7. การท่องเที่ยวและบริการ
 8. การผลิตวัสดุก่อสร้าง

สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน

 • การลงทุนในเขตที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเอื้ออำนวย (เขต 1) ได้รับยกเว้นภาษี 7 ปี หลังจาก นั้นเสียปีละ 10%
 • การลงทุนในเขตที่มีโครงสร้างพื้นฐานบางส่วน (เขต 2) ได้รับยกเว้นภาษี 5 ปี หลังจากนั้นเสีย ปีละ 7.5% เป็นเวลา 3 ปี แล้วจึงเสียภาษี 15%
 • การลงทุนในเขตที่มีโครงสร้างพื้นฐานดีแล้ว (เขต 3) ได้รับยกเว้นภาษี 2 ปี หลังจากนั้นเสียปี ละ 10% เป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงเสียภาษี 20%

ธนาคาร

มี 3 ธนาคาร คือ

 1. ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม มี 3 หน่วยบริการที่เมืองปากลาย เมืองแก่นท้าว และเมืองหงสา โทร. 074-211482 โทรสาร 074-211028
 2. ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว โทร. 074-550051, 074-260022
 3. ธนาคารพัฒนาลาว มี 3 หน่วยบริการที่เมืองปากลาย เมืองแก่นท้าว และ เมืองหงสา

การท่องเที่ยว

ในปี 2551 มีนักท่องเที่ยว 23,043 คน แขวงมีแหล่งท่องเที่ยว 46 แห่ง เป็น แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 12 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 28 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 6 แห่ง มีที่พัก 84 แห่ง (2552) เป็นโรงแรม 3 แห่ง

งานสำคัญของแขวง คือ มหกรรมบุญช้าง ซึ่งจัดในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีหมุนเวียนไปตามเมืองต่างๆ

การคมนาคม

เส้นทางหลักคือถนนหมายเลข 4 จากแขวงไซยะบูลีไปเมืองเงิน แขวงหลวงพระบาง โดยมีโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงบนเส้นทางดังกล่าวที่ปากคอน-ท่าเดื่อ ความยาว 620 เมตร กว้าง 10.5 เมตร และปรับปรุงถนนจากสะพานไปเมืองเซียงเงิน แขวงหลวงพระบาง ระยะทาง 58 กม. เป็นถนนลาดยาง รวมงบประมาณทั้งหมด 18.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลลาวได้รับเงินกู้จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของเกาหลีใต้

บริษัทลาวเดินอากาศมีบริการเที่ยวบินไซยะบูลี-นครหลวงเวียงจันทน์สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน

จุดผ่านแดนไทย-ลาว

ด่านสากล

 1. ด่านสากลสะพานมิตรภาพไทย-ลาวข้ามแม่น้ำเหืองที่เมืองแก่นท้าว ตรงข้าม อ.ท่าลี่ จ.เลย
 2. ด่านสากลเมืองเงิน ตรงข้ามบ้านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

ด่านท้องถิ่น

 1. ด่านพูดู่ บ้านผาแก้ว เมืองปากลาย ตรงข้ามจุดผ่อนปรนภูดู่ บ้านม่วงเจ็ดต้น จ.อุตรดิตถ์
 2. ด่านบ้านปางมอน เมืองคอบ ตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา

ด่านประเพณี

มี 11 แห่ง เช่น ด่านนาคำ เมืองบ่อแตน ด่านหนองปะจิด เมืองบ่อแตน ด่านห้วยสะแตง เมืองเซียงฮ่อน

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.