แขวงเวียงจันทน์

เจ้าแขวง นายคำเมิง พงทะดี
รองเจ้าแขวง นายบุนมี พุดทะวง
ที่ตั้ง - มีพื้นที่ 22,554 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทาง เหนือประมาณ 70 กิโลเมตร ทิศเหนือติดแขวงหลวงพระบาง ทิศใต้ติด นครหลวงเวียงจันทน์ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดแขวงเชียงขวาง ทิศตะวันตกติดแขวงไซยะบูลี ทิศตะวันตกเฉียงใต้มีชายแดนติดจังหวัดเลย ประเทศไทย
- พื้นที่หนึ่งในสามเป็นที่ราบ ส่วนที่เหลือเป็นภูเขาสูง มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์
ประชากร 450,006 คน (2551)
การแบ่งเขตปกครอง 13 เมือง
1. เมืองโพนโฮง
2. เมืองทุละคม
3. เมืองแก้วอุดม
4. เมืองวังเวียง
5. เมืองกาสี
6. เมืองเฟือง
7. เมืองซะนะคาม
8. เมืองแมด
9. เมืองเวียงคำ
10. เมืองหินเหิบ
11. เมืองฮ่ม
12. เมืองไซสมบูน
13. เมืองหมื่น
(เป็นเมืองใหม่โดยแบ่งพื้นที่และประชากรจากเมืองเฟืองและเมืองซะนะคาม)

เศรษฐกิจ

 • GDP เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 551 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (2552) ประชากรส่วน ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทรัพยากรสำคัญ คือ ป่าไม้ (ร้อยละ 40.02 ของแขวงเป็นพื้นที่ป่าไม้) และแร่ธาตุ เช่น ทองคำและทองแดงที่เหมืองพูคำ เมืองไซสมบูน เงิน สังกะสี เหล็ก
 • พืชเศรษฐกิจ คือ ข้าว ข้าวโพด ลูกเดือย เพาะปลูกในที่ราบเมืองโพนโฮง เมืองทุละคม เมืองแก้วอุดม เมืองเวียงคำ และในที่สูงบางเมือง เช่น เมืองซะนะคาม เมืองเฟือง เมืองกาสี
 • พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงสัตว์ คือ เมืองฮ่มและเมืองไซสมบูน

การลงทุน

แขวงส่งเสริมการลงทุนด้านเกษตรกรรม พลังงานไฟฟ้า เหมืองแร่ และการ ท่องเที่ยว

การขออนุญาตลงทุน

 1. รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2. ยื่นคำร้องที่แผนกแผนการและการลงทุนแขวงเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 3. แผนกแผนการและการลงทุนแขวงส่งเอกสารให้แผนกและเมืองที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น
 4. แผนกแผนการและการลงทุนแขวงจัดประชุมหารือโดยเชิญผู้ลงทุนเข้าร่วมด้วย แล้วนำผลการประชุมเสนอเจ้าแขวงอนุมัติ

โครงการสำคัญ

 1. เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ เช่น เขื่อนน้ำงึม 1 เขื่อนน้ำงึม 2 เขื่อนน้ำงึม 3
 2. โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตซีเมนต์ลาว-วังเวียง 1 และ 2 โรงงานแป้งมันที่เมืองหมื่น โรงงานปุ๋ยชีวภาพและโรงงานประกอบรถที่เมืองโพนโฮง
 3. เหมืองแร่ เช่น เหมืองพูคำของบริษัทพูเบี้ยมายนิ่ง
 4. โครงการปลูกยางพาราและต้นกฤษณา
 5. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหน้าเขื่อนน้ำงึม 1 ภูเขาควาย และสวนสัตว์บ้านเกิ่น
 6. การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนหินเหิบ-ซะนะคาม สะพานข้ามแม่น้ำงึม ท่าเรือบ้านวัง

การท่องเที่ยว

 • ในปี 2551-2552 มีนักท่องเที่ยว 261,624 คน เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 140,693 คน แขวงมีแหล่งท่องเที่ยว 107 แห่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 13 แห่ง เช่น พระธาตุดอนแก้ว เมืองโพนโฮง พระธาตุมาหล้า เมืองทุละคม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 85 แห่ง เช่น ถ้ำจัง ถ้ำปูคำ เมืองวังเวียง และแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 9 แห่ง เช่น ถ้ำเจ้าอนุ เมืองไซสมบูน
 • มีโรงแรม 4 แห่ง รีสอร์ท 17 แห่ง และบ้านพัก 177 แห่ง รวม 2,788 เตียง

การคมนาคม

 • เส้นทางหลักคือถนนหมายเลข 13 เหนือ และมีถนนเส้นอื่นๆ ที่ไปแขวง เชียงขวาง แขวงไซยะบูลี แขวงบอลิคำไซ และแขวงหลวงพระบาง
 • การสัญจรทางน้ำใช้แม่น้ำโขงและแม่น้ำงึม

จุดผ่านแดนไทย-ลาว

 1. จุดผ่านแดนถาวร อ.เชียงคาน จ.เลย ตรงข้ามด่านท้องถิ่นเมืองซะนะคาม แขวงเวียงจันทน์
 2. จุดผ่านแดนถาวร อ.ปากชม จ.เลย ตรงข้ามด่านท้องถิ่นบ้านวัง เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์

การศึกษา

มีวิทยาลัยครู (โรงเรียนสร้างครู) 1 แห่ง โรงเรียนเทคนิค 1 แห่ง และโรงเรียนกินนอนชนเผ่า 1 แห่ง

สาธารณสุข

มีโรงพยาบาล 13 แห่ง เป็นโรงพยาบาลแขวง 1 แห่ง ขนาด 90 เตียง โรงพยาบาลเมือง 12 แห่ง รวม 145 เตียง โรงพยาบาลเมืองประเภท A ที่ผ่าตัดระดับกลางได้มี 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลเมืองโพนโฮง โรงพยาบาลเมืองวังเวียง และโรงพยาบาลเมืองซะนะคาม

โครงการความร่วมมือไทย-ลาว

 1. โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ หลัก 67
 2. เขื่อนน้ำงึม 2 ผลิตไฟฟ้าส่งขายไทย
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.