แขวงหลวงพระบาง

เจ้าแขวง นายคำขัน จันทะวีสุก
รองเจ้าแขวง นายสายสะหมอน คมทะวง
ดร. บัวคง นามมะวง
ที่ตั้ง
ทิศเหนือติดกับแขวงพงสาลีและเวียดนาม ทิศใต้ติดกับแขวงเชียงขวางและ แขวงเวียงจันทน์ ทิศตะวันออกติดกับแขวงหัวพัน ทิศตะวันตกติดกับแขวง อุดมไซและแขวงไซยะบูลี มีพื้นที่ทั้งหมด 16,875 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำสายสำคัญ เช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำคาน แม่น้ำอู แม่น้ำเซือง
ประชากร ประมาณ 430,000 คน
การแบ่งเขตปกครอง 12 เมือง
1. เมืองหลวงพระบาง
2. เมืองจอมเพ็ด
3. เมืองเซียงเงิน
4. เมืองนาน
5. เมืองปากอู
6. เมืองน้ำบาก
7. เมืองงอย
8. เมืองเวียงคำ
9. เมืองพูคูน
10. เมืองโพนไซ
11. เมืองปากแซง
12. เมืองโพนทอง

เศรษฐกิจ

  • GDP ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี แบ่งเป็นรายได้จากภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 44 ภาคบริการร้อยละ 37 และภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 19
  • GDP เฉลี่ยต่อหัวประมาณ 700 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (2552) ทรัพยากรสำคัญ คือ ป่าไม้และแร่ธาตุ เช่น สังกะสี ทองแดง เหล็ก สินค้าเกษตรสำคัญ เช่น ลูกเดือย ข้าวโพด ปอสา ไม้สักแปรรูป

การลงทุน

แขวงส่งเสริมการลงทุนทำห้างสรรพสินค้า โรงเรียนนานาชาติ โรงพยาบาล บริษัทขนส่งระหว่างประเทศ และโรงแรมในเขตชานเมืองหลวงพระบาง

การขออนุญาตลงทุน

ผู้ลงทุนส่งเอกสารคำร้องที่แผนกแผนการและการลงทุนแขวง แขวงสามารถ อนุมัติการลงทุนได้ไม่จำกัดมูลค่า ยกเว้นสาขาเหมืองแร่และพลังงานที่ต้องเสนอให้ส่วนกลางอนุมัติ โดยแขวงให้ความเห็น

การท่องเที่ยว

มีแหล่งท่องเที่ยว 129 แห่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 56 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 62 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 11 แห่ง มีโรงแรม 39 แห่ง รีสอร์ท 7 แห่ง และบ้านพัก 255 แห่ง ร้านอาหาร 125 ร้าน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้กว่า 3,000 คนต่อวัน

การคมนาคม

  • ถนนหมายเลข 13 เหนือเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมแขวงหลวงพระบางกับ นครหลวงเวียงจันทน์และแขวงภาคเหนืออื่นๆ มีรถทัวร์จากเมือง หลวงพระบางไปเมืองเชียงรุ่งและเมืองคุนหมิงในประเทศจีน
  • มีสนามบินระหว่างประเทศที่มีเที่ยวบินประจำไปกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ฮานอย และเสียมราฐ
  • มีเรือบริการนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลวงพระบางกับเมืองห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว โดยล่องไปตามแม่น้ำโขง

การศึกษา

  • มีโรงเรียนประถม 752 แห่ง โรงเรียนมัธยม 57 แห่ง มหาวิทยาลัย 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยสุพานุวง และมีโรงเรียนวิชาชีพ 12 แห่ง เช่น วิทยาลัยครู หลวงพระบาง วิทยาลัยกฎหมาย โรงเรียนสาธารณสุข เป็นต้น

สาธารณสุข

  • มีโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ 1 แห่ง โรงพยาบาลทหาร 1 แห่ง โรงพยาบาล เมือง 11 แห่ง และสุขศาลาเขต 58 แห่ง

โครงการความร่วมมือไทย-ลาวในแขวงหลวงพระบาง

  1. โครงการปรับปรุงสนามบินหลวงพระบาง มีพิธีส่งมอบเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2540
  2. ถนนมิตรภาพลาว-ไทย ระยะทาง เป็นถนนเชื่อมระหว่างถนน 13 เหนือกับถนนสังคะโลก ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร รัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณปรับปรุง 18 ล้านบาท ทำพิธีส่งมอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552
  3. โครงการเกษตรน้ำท่วม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.