แขวงอัตตะปือ

ที่ตั้ง

ระยะห่างจากเวียงจันทน์ 970 กิโลเมตร ไม่มีพรมแดนติดกับไทย

ทิศเหนือ ติดกับแขวงเซกอง และแขวงจำปาสัก
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสตรึงเตร็ง และ จังหวัด รัตนคีรี กัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัด กอนตูม เวียดนาม
ทิศตะวันตก ติดกับแขวงจำปาสัก

ภูมิประเทศ

พื้นที่ทั้งหมด 1,032,000 เฮกตาร์ ประกอบด้วย

 • เขตที่ราบต่ำ 222,000 เฮกตาร์ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 78-300 เมตร มีแม่น้ำ 7 สาย ได้แก่ เซกอง เซกะ หมาน เซเปียน เซคำพอ เซซุ และน้ำกง
 • เขตภูสูง ทิศใต้ของสายภูหลวง มีพื้นที่ประมาณ 690,000 เฮคตาร์ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 800-1500 เมตร สูง ชันกว่า 15 องศ
 • เขตภูหลวง มีเนื้อที่ประมาณ 120,000 เฮกตาร์ ความสูงจากระดับน้ำทะเล 300 -1,000 เมตร เป็นภูเขาสูงชัน

ภูมิอากาศ

 • อุณหภูมิเฉลี่ย 18 – 32 องศาเซลเซียส
 • ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,200 – 2,500 มม./ปี

การแบ่งเขตการปกครอง

 • 5 เมือง ได้แก่ เมืองไซเสดถา เมืองสามัคคีไซ เมืองสะหนามไซ เมืองพูวง เมืองสานไซ
 • เขตชุมชนห่างไกล ได้แก่ เขตวังตัด (ติดกับชายแดนเวียดนาม) เมืองสานไซ และเขตสมบูรณ์ (ติดกับชายแดน เวียดนามและกัมพูชา) เมืองพูวง

ประชากร

 • 123,398 คน (ปี2556)
 • ความหนาแน่นเฉลี่ย 114 คน/ตารางกิโลเมตร อัตราการขยายตัวของประชากรร้อยละ 2.4 ต่อปี
 • มี 13 ชนเผ่า คือ ลาวลุ่ม โอย ตะโอย เจ็ง สะดาง อาลัก ปะเทิน ชุ เบรา(ละแว) ละเวน (อาศัยอยู่หลังภูหลวง) คะ เหลียง แยะ กะยอง

อาชีพประชากร

 • เกษตรกรรม ( เช่น ปลูกข้าว ปศุสัตว์ ประมง) 85 %
 • อุตสาหกรรม (เช่น เหมืองแร่ โรงงาน) 5 %
 • บริการ (เช่น ค้าขาย ขนส่ง ท่องเที่ยว พนักงานรัฐและเอกชน) 10 %

รายได้ต่อหัวต่อปี

710 ดอลลาร์สหรัฐ (2553) ประชากรส่วนใหญ่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ จากประชาการทั้งหมด 20,000 ครัวเรือน เป็นคนยากจน 9,000 ครัวเรือน และยากจนที่สุด 5,000 ครัวเรือน

ศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ในปี 2011-2012 มี GDP ขยายตัวร้อยละ 8.1 โดยแขนงกสิกรรม-ป่าไม้ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.81 คิดเป็นร้อยละ 33.03 ของ GDP แขนงอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.06 คิดเป็นร้อยละ 44.36 และแขนงบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.02 คิดเป็นร้อยละ 22.61 ของ GDP

 • ที่ดินเพื่อทำการเกษตร เขตที่ราบต่ำ มีที่ดินเพื่อการเกษตร 180,000 เฮกตาร์ อยู่ในเขตเมืองสนามไซ เมืองสามัคคี ไซ และเมืองไซเสดถา
 • เขตภูเขาและที่สูง มีที่ดินเพื่อการเลี้ยงสัตว์ 10,320 เฮกตาร์ ในเขตเมืองพูวงและเมืองสานไซ
 • ป่าไม้ 608,984.87 เฮกตาร์ คิดเป็น 70 % ของพื้นที่ทั้งหมด ไม้ที่สำคัญคือ ไม้พะยุง ไม้ประดู่ ไม้ยาง ไม้สักและ อื่นๆ และมีเนื้อที่ปลูกไม้อุตสาหกรรม 10,000 เฮกตาร์ มีทุ่งหญ้าที่เหมาะสมหรับการเลี้ยงสัตว์
 • เนื้อที่ปลูกข้าว 23,000 เฮกตาร์ แบ่งเป็นข้าวนาปรัง 672 เฮกตาร์
 • พืชอุตสาหกรรม เช่น มะม่วงหิมพานต์ ชา กาแฟ ข้าวโพด พืชตระกูลถั่ว ต้นไม้ที่ผลิตกระดาษ(ยางบง ไม้ยูคา ลิปตัส ไม้กระถิน ไม้ป่อง) ตระกูลไม่ยาง และน้ำมัน (ยางพารา ต้นปาล์ม สบู่ดำ) และอื่นๆ
 • เลี้ยงสัตว์เชิงพาณิยช์ เช่น วัว ควาย แพะ หมู เป็ด ไก่ ปลา
 • แหล่งน้ำ มีสายน้ำ 7 สาย
 • เส้นทางคมนาคม เส้นทาง 18 B เชื่อมไปยัง จังหวัด กอนตูมของเวียดนาม และเส้นทางภายในประเทศซึ่งสามารถ เชื่อมไปยังแขวงอื่นๆ และต่อไปไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีได้
 • แหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
 • เขื่อนไฟฟ้าห้วยเฮาะ ส่งกระแสไฟฟ้าให้แขวงอัตตะปือและขายไปต่างประเทศ สำเร็จ การสร้างเขื่อนไฟฟ้าขนาด เล็กห้วยสมองอยู่เมืองสะหนามไช
 • สินค้าสำคัญของแขวงฯ ได้แก่ ไม้แปรรูป ปศุสัตว์ (วัว ควาย แพะ หมู) ข้าว ของป่า สังกะสี
 • อุตสาหกรรมที่สำคัญ คือ การแปรรูปไม้

แหล่งเงินทุน

มีระบบคลังเงินงบประมาณระดับแขวง ธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม ธนาคารนโยบายประจำแขวง ธนาคารการค้าต่างประเทศ และธนาคารพัฒนาลาว

อุตสาหกรรมและการค้า

มีธุรกิจ 309 กิจการ เป็นโรงงานขนาดใหญ่ 2 แห่ง ขนาดกลาง 4 แห่ง และขนาดเล็ก 303 แห่ง ทุนจดทะเบียนทั้งหมด 109,301,440,761 กีบ แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจของแขวงยังไม่ดีนักแต่ตัวเลขการส่งออกสินค้า มีมูลค่าถึง 6,722,000 เหรียญสหรัฐ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ต้นยาง ลูกสำรองแห้ง ส่วนการนำเข้าสินค้ามีมูลค่า 13,858,000 เหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้า เช่น เหล็กเส้น เมล็ดพันธุ์พืช เครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุก่อสร้างและอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการต่างๆ

การลงทุนต่างประเทศ

- มีการลงทุนของกลุ่มบริษัทไทย 2 โครงการ คือ

 1. บริษัท สวิฟท์ (ลาว) จำกัด สร้างโรงงานปุ๋ย ปลูกผัก และผลไม้โรงงานบรรจุผลไม้เพื่อส่งขายภายในและต่างประเทศ ระยะเวลา 10 ปี มูลค่า 500,000 เหรียญสหรัฐ
 2. บริษัท สมบูรณ์สุข อุตสาหกรรม เป็นกลุ่มร่วมค้าประกอบด้วย 6 บริษัท คือ 1.หจก.บุญเลิศ อิเลคทริคแอนด์เซอร์วิส 2.บ.สมบูรณ์สุข อุตสาหกรรม จำกัด 3.บ.ที.แอล.พี.ทัวร์และการช่าง จำกัด 4.หจก.โลกิยะปัญญา 5.หจก.ช.สหมั่นคง คอนสตรัคชั่น และ 6.บ.เค.เอ็น.พี.เทพถาวร จำกัด (ลาว) ได้รับสัมปทานก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 7 เมตร ยาว 45.5 กิโลเมตร ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ในเขตเทศบาลเมืองสะหนามไช แขวงอัตตะปือ มูลค่า 83 พันล้านกีบ (หรือประมาณ 10,333,665เหรียญสหรัฐ)

- ประเทศที่ลงทุนรายใหญ่ คือ

 • เวียดนาม (ยางพารา มันสำปะหลัง)
 • อินเดีย (สายนำส่งไฟฟ้าแรงสูงจากอัตะปือไปยังเมืองปะทุมพอน แขวงจำปาสัก-เสร็จแล้ว)

- แขวงอนุมัติการลงทุน 77 โครงการ มูลค่า 728 ล้านเหรียญสหรัฐ

ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ อาทิ ADB, SIDA, IFAD, JICA, UNDP, WouYong, EDPI II, UNFPA, AFO, WWF EU.Heal, SFE, IMG, NCA, WFP โดยโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือ เช่น

 • โครงการสร้างสะพาน - ถนน 5 โครงการ มูลค่า 71,849,000,000 กีบ
 • โครงการด้านการศึกษา 7 โครงการ มูลค่า 585,386 เหรียญสหรัฐ
 • โครงการด้านสาธารณสุข 14 โครงการ มูลค่า 793,202 เหรียญสหรัฐ
 • โครงกสิกรรม 9 โครงการ มูลค่า 71,410,000,000 กีบ

การท่องเที่ยว

มีคำขวัญว่า “ผืนแผ่นดินคำ ลำน้ำใส ป่าไม้เขียว ท่องเที่ยวหนองฟ้า ชมผ้าเรียงชานไช ไหว้พระองค์ใหญ่แสน พักแดนสามัคคี” และ ”อัตตะปือปึ้ง ขายคำแลกไก่ หัวหยอง ลงมุดน้ำโปโลขึ้นตั้งแต่คำ” (แขวงอัตตะปือเป็นแขวงที่อุดมไปด้วยทองคำ) แขวงอัตตะปือมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีโรงแรม บ้านพัก ร้านอาหาร ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของแขวงฯ

ได้แก่ ตาดสามองพะ หนองฟ้า เมืองสานไซ หนองไก่โอด วัดหลวงเมืองเก่า (เมืองไซเสดถา) พระองค์แสน (วัดสะแคะ) หินจองเจือง ตามเส้นทางโฮจิมินห์

การศึกษา

 • โรงเรียนทั้งหมด 252 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียนอนุบาล 39 แห่ง, โรงเรียนประถม 188 แห่ง, โรงเรียนมัธยม 21 แห่ง, โรงเรียนบำรุงยกระดับการศึกษาทั่วไป 1 แห่ง, โรงเรียนสามัญชนเผ่า 1 แห่ง
 • โรงเรียนและศูนย์สอนภาษาอังกฤษ 1 แห่ง
 • วิทยาลัยเอกชนวิชาเฉพาะระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี 1 แห่ง (วิทยาลัยคอมบีส)

สาธารณสุข

มีโรงพยาบาล 5 แห่ง สถานีอนามัีย 24 แห่ง กองทุนยาระดับหมู่บ้าน 147 ตู้ และมีโครงการของต่างประเทศให้การช่วยเหลือและพัฒนางานด้านสาธารณสุขในแขวง

คมนาคม

เส้นทางระหว่าง ไทย – ลาว – เวียดนาม

 • เส้นทางหมายเลข 18B ระยะทาง 113 กม. เดินทาง 2 ½ ชม. (เมืองสามัคคีไซ- เมืองไซเสดถา-เมืองพูวง- ด่าน พูเกือฝั่งลาวต่อไปยังด่านพูอี เมืองหง๊อกเคว่ย จังหวัดกอนตูม) เป็นถนนราดยาง
 • เส้นทาง 18 B จากอัตตะปือ ไปยังดานัง 340 กม. อัตตะปือไปท่าเรือกุยเยิน 430 กม.

เส้นทางระหว่าง ไทย – ลาว – กัมพูชา

 • อัตตะปือ – สตรึงเตร็ง ทางเรือ ข้ามแม่น้ำเซกองไปยังเมืองเซียมปางจังหวัด สตรึงเตร็ง แล้วเข้าไปในตัวเมืองแขวง เชียงแต่ง หรือต่อเรือไปยังด่านเวินคาม ใช้เวลาเดินทาง 1 วัน / ทางรถ จากอัตตะปือ - ชายแดนกอนตูม 115 กม. / ชายแดนกอนตูม - ตัวเมืองกอนตูม 70 กม. / อีก 30 กม. ไปยังด่านสิบเก้าของสตรึงเตร็ง แล้วไปรัตตะนะคีรี ใช้เวลา เดินทาง 1 วัน

มีจุดผ่านแดน 2 จุด

 1. ด่านสากลพูเกือ (แขวงอัตตะปือ ลาว) – เบ่ออี (จ.กอนตูม เวียดนาม) เปิดทำการ ทุกวัน ระหว่างเวลา 07.00- 19.00 น. (มีพิธีเปิดด่านอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551)
 2. ด่านท้องถิ่นเซเปียน(ด่าน 48) ที่เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปีอ-เมืองเชียงแตง กัมพูชา เปิดทุกวันระหว่างเวลา 8.00-17.00น.

คณะผู้บริหารแขวงฯ

ท่านดร.นาม วิยะเกด      กรรมการศูนย์กลางพรรคลำดับที่ 34 / เจ้าแขวงอัตตะปือ

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.