แขวงบ่อแก้ว

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ สปป.ลาว มีเนื้อที่ 6,196 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดแขวงหลวงน้ำทา ทิศใต้ติดแขวงไซยะบูลี ทิศตะวันออกติดแขวงอุดมไซ ทิศตะวันตกติดไทยและพม่า มี 5 เมือง ได้แก่ เมืองห้วยซาย เมืองต้นผึ้ง เมืองเมิง เมืองปากทา เมืองผาอุดม

ในอดีต ชาวเงี้ยวกลุ่มหนึ่งจากเมืองหมอกใหม่ได้มาค้นหาแหล่งหินมีค่าตามสองฝั่งแม่น้ำโขงจากปากน้ำเกิ่ง จนถึงห้วยซายใหญ่ ห้วยซายน้อย และปากห้วยห่าย (ห้วยผาคำ) เมื่อพบแล้วได้กลับไปรายงานเจ้าฟ้าขุนจิ่งที่เมืองหมอกใหม่ ในเวลาต่อมา เจ้าฟ้าขุนจิ่งจึงย้ายผู้คน 46 ครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองห้วยซาย เพื่อขุดค้นหินมีค่าและขายเป็นสินค้า บริเวณดังกล่าวจึงเรียกว่าบ่อแก้ว

สมัยราชอาณาจักรลาว เมืองบ่อแก้วขึ้นกับแขวงหัวโขง เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองห้วยซายขึ้นกับแขวงหลวงน้ำทา ซึ่งเปลี่ยนชื่อจากแขวงหัวโขง และแยกเป็นแขวงบ่อแก้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2526 โดยในระยะแรกมีเพียง 3 เมือง คือ เมืองห้วยซาย เมืองต้นผึ้ง และเมืองเมิง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2535 รัฐบาลได้แยกเมืองปากทาและเมืองผาอุดมจากแขวงอุดมไซมาขึ้นกับแขวงบ่อแก้ว และเมื่อธันวาคม 2536 ได้เปิดจุดผ่านแดนถาวรระหว่างเมืองห้วยซายกับอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปัจจุบัน แขวงบ่อแก้วมีถนน R3 ตัดผ่าน ซึ่งจะเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมไทย-สปป.ลาว-เมืองคุนหมิง ประเทศจีน และในอนาคตจะมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ระหว่างเชียงของ-ห้วยซาย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-ลาว-จีนด้วย นอกจากนี้ ไทยยังมีความร่วมมือกับลาวในโครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.