แขวงหลวงน้ำทา

แขวงหลวงน้ำทา

พื้นที่

ประมาณ 9,300 ตารางกิโลเมตร

พรมแดน

ด้านทิศเหนือติดกับจีน (มณฑลยูนนาน) และด้านทิศตะวันตกติดกับเมียนมาร์

ประชากร

ประมาณ 165,000 คน เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 8.5/ ปี

พืชเศรษฐกิจ: อ้อย ข้าวโพด และยางพารา

เหมืองแร่: ถ่านหินลิกไนต์ (ได้รับสัมปทานและ ดำเนินการผลิตโดย บ. เวียงภูคา จำกัด ของคนไทย)

เส้นทางคมนาคม: แขวงหลวงน้ำทาตั้งอยู่บนเส้นทาง R3 ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่เชื่อม ไทย (เชียงราย) – ลาว – จีน (คุนหมิง) โดยด่านสากลบ่อเต็น ซึ่งตั้งอยู่ในแขวงหลวงน้ำทา เป็นจุดขนถ่ายสินค้า เข้าสู่จีนทั้ง ทางบก และทางแม่น้ำโขง ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง

การท่องเที่ยว: แขวงหลวงน้ำทาเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองสิงห์ และมีภูมิประเทศเป็น ที่ลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีชนเผ่ามากมายอพยพมาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยโบราณกาล จึงมีสถานที่ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เมืองสิงห์ (ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทลื้อ) วัดบ้านหลวงเมืองเชียงใจ เรือนพญาเซกอง พระธาตุเชียงตึง
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.