แขวงบอลิคำไซ

แขวงบอลิคำไซ

พื้นที่

ประมาณ 15,900 ตารางกิโลเมตร

ประชากร

ประมาณ 448,000 คน

เจ้าแขวง

ดร. กองแก้ว ไซสงคาม (คณะกรรมการศูนย์กลางพรรค ลำดับที่ 43)

พรมแดน

เป็นเมืองท่าด่านติดชายแดนของไทยและเวียดนาม โดยทางด้านทิศตะวันตกริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณเมืองปากซันซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดบึงกาฬของไทย ส่วนทางด้านทิศตะวันออกบริเวณด่านแก้วเหนือติดด่าน กอเตรียวของประเทศเวียดนาม

ข้อมูลพื้นฐาน

แขวงบอลิคำไซตั้งอยู่บริเวณตอนกลางประเทศเป็นภูเขาสูงที่ลาดต่ำลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้สู่บริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขง เป็นแขวงที่ตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2527 ที่เมืองปากซัน ตามมติของกรมการเมือง ศูนย์กลางพรรค เลขที่ 03 / กม. สพ. ประกอบด้วย 6 เมือง ได้แก่

1. เมืองท่าพะบาด
2. เมืองบอลิคัน
3. เมืองปากซัน
4. เมืองปากกะดิง
5. เมืองเวียงทอง
6. เมืองคำเกิด เศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร

ด้านกสิกรรม

ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด พืชผักรวม ไร่อ้อย กาแฟ และถั่ว

ด้านปศุสัตว์

ได้แก่ วัว ควาย หมู แพะ และแกะ

ข้อมูลโดยสังเขป

แขวงบอลิคำไซแยกตัวออกมาจากแขวงเวียงจันทน์ (เมืองปากซัน เมืองท่าพะบาด และเมืองบอลิคัน) และแขวงคำม่วน (ปากกระดิงและเมืองคำเกิด) เนื่องจากพื้นที่แขวงเวียงจันทน์และ แขวงคำม่วนกว้างใหญ่ทำให้การปกครองดูแลไม่ทั่วถึง

แขวงบอลิคำไซมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตกตาดเล็ก น้ำตกวังพอง และ ถ้ำเมืองคอน แขวงบอลิคำไซเป็นจุดแวะพักระหว่างการเดินทางเชื่อมโยงกับภาคใต้ของ สปป. ลาว เนื่องจากมีเส้นทางหลวงหมายเลข 13 ใต้ตัดผ่าน ซึ่งเป็นเส้นทางหลักทางด้านการขนส่งสินค้าระหว่าง แขวงและระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการเจริญเติบโตในภาคบริการ (โรงแรมที่พักและร้านอาหาร)
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.