แขวงพงสาลี

แขวงพงสาลี

แขวงพงสาลี เป็นหนึ่งในแขวงของประเทศลาวที่ตั้งอยู่ตอนบนสุดของประเทศเดิมแขวงพงสาลีเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีน เรียกว่า ปันนาอู ต่อมาตกเป็นของฝรั่งเศสแล้วถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศลาวในปัจจุบัน ล้อมรอบด้วยภูเขา 450 เมตร ถึง 1800 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อและชนเผ่าต่าง ๆ

พื้นที่ :
16,270 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 184,324 คน
ความหนาแน่นของพลเมืองเฉลี่ย : 22 คน/ตารางกิโลเมตร

พรมแดน

ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับจีน (มณฑลยูนนาน)
ด้านทิศตะวันออกติดกับ เวียดนาม (จังหวัดเดียนเบียน)

เศรษฐกิจ

สินค้าการเกษตรที่มีศักยภาพ: ชา ถั่วเหลือง ข้าวโพด
การค้า: พงสาลีเป็นช่องทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งระหว่าง สปป. ลาว และ จีน สินค้า ส่วนใหญ่เป็นไม้ซุง ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่าง ๆ
อุตสาหกรรม: นักธุรกิจจีนเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมากใน แขวงพงสาลี

เจ้าแขวง :
นายคำเจน วงโพสี
รองเจ้าแขวง : นายแพง ลีลาวง รองเจ้าแขวง ง อังฟู อาลี รองเจ้าแขวง

ประวัติแขวงพงสาลี

พงสาลีเป็นดินแดนของลาวที่ติดกับพรมแดนของประเทศจีนและเวียดนาม ทำให้กลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีการเข้ามายึดครองจากหัวเมืองใหญ่ทั้งหลายในอดีต ในปัจจุบันพงสาลีเป็นเมืองหลวงของแขวง มีประชากร 167,181 คน ตัวเมืองตั้งอยู่บนภูเขาสูง 1,400 เมตร ในเขตเขาภูฟ้า ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดปี และเนื่องจากตั้งอยู่ในชัยภูมิอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ คืออยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างจีนกับเวียดนาม ฝรั่งเศสจึงให้ความสำคัญกับพื้นที่แถบนี้มากถึงขนาดสั่งการให้ตั้งค่ายกองทหารรักษาการณ์ขึ้น ดังมีร่องรอยของสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสปรากฏให้เห็นตามซอยต่าง ๆ แม้จะถูกอาคารพาณิชย์ของจีนที่เน้นประโยชน์ใช้สอยบดบังไปส่วนใหญ่ ตามบันทึกกล่าวไว้ว่าในอดีตพงสาลีมีฐานะเป็นหนึ่งในเมืองของพวกไทลื้อในแคว้นสิบสองปันนาของจีน แต่ฝรั่งเศสได้แย่งมาจากจีนในสนธิสัญญาที่ทำขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2438 ต่อมาเมื่อตกมาเป็นของลาว จึงกลายเป็นแขวงที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมาที่สุดแขวงหนึ่ง มีทั้งม้ง อาข่า เย้า ชาวไท เผ่าต่าง ๆ รวมถึงชาวต่างด้าวเวียดนามกับจีน เนื่องจากรัฐบาลลาวมีนโยบายที่จะสร้าง เอกภาพในความหลากหลาย จึงได้รวมชนกลุ่มน้อยถึง 23 เผ่า เข้าด้วยกัน
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.