นครหลวงเวียงจันทน์

พระธาตุหลวงที่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นพระธาตุที่สำคัญที่สุดของ สปป.ลาว


นครหลวงเวียงจันทน์ ได้รับสถาปนาเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างในปี 2106 (ค.ศ.1563) เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงย้ายเมืองหลวงมาจากเมืองหลวงพระบาง นครหลวงเวียงจันทน์ มีพื้นที่ 3,960.8 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 เมือง ได้แก่ จันทะบุลี สีโคดตะบอง ไซเสดถา สีสัดตะนาก นาซายทอง ไซทานี หาดซายฟอง สังทอง ปากงึ่ม มีประชากรประมาณ 700,000 คน เดิมใช้ชื่อว่ากำแพงนครเวียงจันทน์ ต่อมาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2547 รัฐบาลลาวได้เปลี่ยนชื่อเป็นนครหลวงเวียงจันทน์


อาคารที่ทำการของข้าหลวงใหญ่ (Hotel de la Residence Superieure) สมัยฝรั่งเศส ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นแทน

ปัจจุบันคือหอคำหรือสำนักงานประธานประเทศ


ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ได้มีงานฉลอง 450 ปีนครหลวงเวียงจันทน์ มีการแสดงของแขวงต่างๆ จากทั่วประเทศที่สนามกีฬาแห่งชาติ หลัก 16 โดยมีผู้มาร่วมแสดงความยินดีจากนานาประเทศ รวมทั้งจากกรุงเทพมหานครจังหวัดชายแดนไทย-ลาว และสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ ในโอกาสสำคัญนี้ซึ่งประจวบกับการฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาวในวันที่ 19 ธันวาคม 2553 รัฐบาลไทยได้สนับสนุนงบประมาณ 21,008,400 บาท เพื่อติดตั้งไฟส่องถนนท่าเดื่อจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวไปสามแยกจินายโม้ เพื่อเป็นของขวัญแก่ชาวเวียงจันทน์ด้วย

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.