หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้นำระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) มาใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 หนังสือเดินทางในระบบเก่าที่ออกให้ก่อนสิงหาคม 2548 ยังคง ใช้ได้จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553

ทำอย่างไรเมื่อหนังสือเดินทางหายใน สปป.ลาว

แจ้งความที่สถานีตำรวจ (ภาษาลาว เรียก ปกส. ย่อจากป้องกันความสงบ) เพื่อเป็นหลักฐาน แล้วติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ (ฝ่ายกงสุล)
passport
 • หากท่านมีถิ่นพำนักใน สปป.ลาว

  สามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ซึ่งจะได้รับภายใน 15 วันทำการ

 • หากท่านมาท่องเที่ยวใน สปป.ลาว

  สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออก Certificate of Identity ใช้เป็นเอกสารประจำตัวแทนหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย (ไม่สามารถใช้เดินทางไปประเทศอื่นได้) โดยต้องพิสูจน์ได้ว่าท่านมีสัญชาติไทย เช่น มีบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้น ในการเดินทางไปต่างประเทศ จึงควรถ่ายสำเนาเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และแยกเก็บไว้หลายที่ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน


การขอทำหนังสือเดินทาง

ผู้ที่ประสงค์จะขอทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สามารถโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข 021-453916 หรือ 021-415337 ใช้เวลาประมาณ 15 วัน ทำการจึงจะได้รับเล่มหนังสือเดินทาง เพราะต้องส่งเอกสารไปดำเนินการที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่กรุงเทพฯ

คนไทยที่ไม่มีถิ่นพำนักใน สปป.ลาว ไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ต้องกลับไปติดต่อที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ หรือสามารถขอทำหนังสือเดินทางได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในต่างจังหวัด ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 4 แห่ง ดังนี้


 • 1
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.อุดรธานี

  ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถ.อธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

  0 4221 2827, 0 4221 2318
  0 4222 2810
 • 2
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.ขอนแก่น

  ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถ.ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

  0 4324 2707, 0 4324 3462,
  0 4324 2655
  0 4324 3441
 • 3
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.อุบลราชธานี

  อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

  0 4524 2313 - 4
  0 4524 2301
  passport_ub@hotmail.com
 • 4
  สำนักงานหนังสือเดินทาง จ.นครราชสีมา

  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

  0 4424 3132, 0 4424 3124
  0 4424 3133

เอกสารที่ต้องใช้

 • 1
  ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ใช้เอกสารดังนี้
  • แบบคำร้องขอนิติกรณ์    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
  • หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
  • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 • 2
  ผู้เยาว์ที่อายุไม่ถึง 15 ปี ต้องใช้เอกสาร ดังนี้
  • แบบคำร้องขอนิติกรณ์    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาต้องให้อำเภอ/เขตรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ต้องยื่นคำร้องพร้อมผู้มีอำนาจปกครอง หากผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถมาได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้โดยต้องมี

   (1) หนังสือมอบอำนาจ
   (2) หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ
   (3) บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาและ/หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริงมาแสดง
   ทั้งนี้หนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต

 • 3
  ผู้เยาว์อายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ใช้เอกสารดังนี้
  • แบบคำร้องขอนิติกรณ์    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวง มหาดไทย
  • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หากไม่มีหนังสือยินยอม บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ต้องมา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นคำร้อง
  • เอกสารอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา ทั้งนี้ เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับ หากเป็นสำเนาต้องผ่านการรับรองสำเนาถูกต้องจากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าว
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.