การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 1. มีสัญชาติไทย (หากได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตการเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
 4. มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร และได้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้ง

กรอกคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้วส่งไปที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2121 4580 พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ผู้ที่เคยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย


การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแต่ไม่ไปใช้สิทธินั้น ต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได้ โดยทำเป็นหนังสือถึงเอกอัครราชทูต ยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หรือทำหนังสือมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

ผู้ไม่ไปใช้สิทธิและมิได้แจ้งเหตุจะเสียสิทธิ 8 ประการ ดังนี้

 1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 2. สมัครรับเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 3. ร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 4. ร้องคัดค้านการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 5. เข้าชื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย
 6. เข้าชื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
 7. เข้าชื่อให้ ส.ว. ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง
 8. เข้าชื่อให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

การปรับปรุงทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้เป็นปัจจุบัน

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางและวิธีการ เพื่อปรับปรุงทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักรให้เป็นปัจจุบัน โดย กกต. จะปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ดังนี้

1. ผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีชื่อในทะเบียนบ้านในประเทศไทย และยังไม่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร หากประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2. ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้แล้ว และได้ย้ายถิ่นที่อยู่ไปอีกประเทศหนึ่ง และประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศที่ได้ย้ายไป ให้กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

3. ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเป็นผุ้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และจะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการถาวร ให้แจ้งถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพื่อกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย โดยกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ส่งถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์ หรือโทรสารหมายเลข 0 2121 4580

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกันสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
พฤศจิกายน 2552

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.