ทำอย่างไรเมื่อหนังสือเดินทางหายใน สปป.ลาว

แจ้งความที่สถานีตำรวจ (ภาษาลาว เรียก ปกส. ย่อจากป้องกันความสงบ) เพื่อเป็นหลักฐาน แล้วติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ (ฝ่ายกงสุล)
passport
  • หากท่านมีถิ่นพำนักใน สปป.ลาว

    สามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ซึ่งจะได้รับภายใน 15 วันทำการ

  • หากท่านมาท่องเที่ยวใน สปป.ลาว

    สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออก Certificate of Identity ใช้เป็นเอกสารประจำตัวแทนหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย (ไม่สามารถใช้เดินทางไปประเทศอื่นได้) โดยต้องพิสูจน์ได้ว่าท่านมีสัญชาติไทย เช่น มีบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้น ในการเดินทางไปต่างประเทศ จึงควรถ่ายสำเนาเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และแยกเก็บไว้หลายที่ เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน


คำถามที่พบบ่อยอื่นๆ
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.