ทำมิสจาน

22 กุมภาพันธ์ 2560
ทำมิสจาน

“ทำมิสจาน”


ปัจจุบัน ไทยกับลาวเป็นเพื่อนบ้านที่มีความสะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่กัน และที่สำคัญการเดินทางเข้าออกระหว่างไทย-ลาว มีความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งเราสามารถเห็นได้ตามด่านพรมแดนต่าง ๆ เช่นด่านสากล ด่านประเพณีตามพื้นที่ชายแดน การไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศนี้ก่อให้เกิดผลดี ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว กีฬา การศึกษาและอีกหลายประการ รวมทั้งการสร้างครอบครัว (การจดทะเบียนสมรส)

ในปัจจุบันเราเห็นว่ามีคนไทยและคนลาว ได้มีการตกลงใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน มีทั้งจดทะเบียนสมรสบ้าง ไม่จดทะเบียนสมรสบ้างแต่มีบุตรร่วมกันเป็นครอบครัวเป็นจำนวนมาก ซึ่งอยู่ที่สถานทูตฯ จะเห็นคนลาวมาขอวีซ่าเพื่อเข้าไปเยี่ยมบุตร หรือสมรสกับคนสัญชาติไทย วันหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ตามคำพังเพยไทยว่า “ผู้ชายข้าวเปลือกผู้หญิงข้าวสาร” หนุ่ม ๆ ไทยเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวและทำงานใน สปป. ลาว และสาวลาวก็สวย ๆ กันทั้งนั้น ก็มักจะมีพฤติกรรมออกนอกลู่นอกทาง อันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดทางอาญาของ สปป. ลาว ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ

ดังนั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงกับการเผชิญกับปัญหาดังกล่าว คนไทยควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของ สปป. ลาว กันหน่อย โดยเฉพาะกฎหมายอาญา หมวดที่ 6 ว่าด้วยการกระทำผิดต่อความเกี่ยวพันของสามีภรรยา ครอบครัวและรีดครองประเพณี ซึ่งรวมทั้งหมดประกอบด้วย 13 มาตรา ดังนี้

มาตรา 126 การทำมิสจาน (คบชู้) มาตรา 127 การไม่ปฏิบัติพันธะในการเลี้ยงดูลูก พ่อ แม่ หรือ สามี ภรรยา มาตรา 128 การข่มขืน มาตรา 129 การทำชำเราเด็ก มาตรา 130 การทำชำเราของภิกษุ สามเณร มาตรา 131 การเป็นโสเภณี มาตรา 132 การค้าโสเภณี มาตรา 133 การบังคับให้เป็นโสเภณี มาตรา 134 การค้ามนุษย์ มาตรา 135 การร่วมประเวณีกับญาติใกล้ชิด มาตรา 136 การทำลามก มาตรา 137 การทำอนาจาร มาตรา 138 การเผยแพร่สิ่งลามกและสิ่งที่ขัดกับวัฒนธรรมของชาติ

ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญาที่กฎหมายอาญาของ สปป. ลาว ได้ระบุไว้ แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะเอากฎหมายมาให้อ่านกัน เพราะว่าผู้เขียนต้องการนำกฎหมายมายกตัวอย่างให้ได้รู้และเข้าใจความหมายว่า การกระทำผิดแต่ละอย่างนั้นเป็นการกระทำในลักษณะใด และจะถูกปฏิบัติโทษแบบไหน อย่างไรบ้าง ผู้เขียนต้องการยกเอาบางมาตราที่มักมีปัญหาบ่อย ๆ ได้แก่ มาตรา 126 ว่าด้วยการทำ มิสจาน ว่า การทำมิสจานมีความหมายอย่างไร การกระทำนั้นจะเป็นการกระทำแบบใด และมีการปฏิบัติโทษอย่างไร

1. การทำมิสจาน หมายถึง การที่บุคคล ๆ หนึ่งที่มีครอบครัวแล้ว (มีภรรยาหรือสามีอยู่แล้ว) แต่ได้เสพสมกับผู้อื่นที่ไม่้ใช่ภรรยาหรือสามีของตน

2. การเสพสมในที่นี้หมายถึงการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
♦ การมีเพศสัมพันธ์ร่วมกัน
♦ แสดงความรัก ความชอบพอฉันชู้สาว อยู่ในห้องนอน ห้องที่พัก ห้องโรงแรม ห้องส่วนตัว หรือ สถานที่อื่น ๆ ที่ลับตาคน

3. มีตัวบ่งชี้อะไรบ้าง
♦ บุคคลที่มีภรรยา หรือ สามีอยู่แล้ว
♦ ได้เสพสมกับบุคคลอื่น
♦ โดยเจตนา (ความตั้งใจ)

4. เครื่องหมายที่บ่งชี้ถึงองค์ประกอบของการกระทำผิด
การกระทำนั้นส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์อันซื่อตรงต่อกันระหว่างสามีและภรรย
ซึ่งตามรีตครองประเพณีและกฎหมายครอบครัวของ สปป. ลาว นั้น ยึดถือหลักการการมีสามีหรือภรรยาเพียงผู้เดียว
เป็นการกระทำของบุคคลที่มีภรรยา หรือ สามีอยู่แล้ว
หากไปมีเพศสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกำหนดไว้ตามนิยามข้างต้น ถึงแม้ว่าบุคคลที่เป็นคู่ทำมิสจานนั้นจะเป็นโสด มีครอบครัวแล้ว หรือเป็นหญิงโสเภณี ก็ตาม
เป็นการกระทำโดยเจตนาซึ่งผู้ที่กระทำผิดได้มีความพยายามหรือตั้งใจเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว
ทั้ง ๆที่รู้อย่างชัดเจนว่า การกระทำดังกล่าวผิดต่อหลักกฎหมายและหลักศีลธรรม แต่บุคคล ๆ นั้น ยังกระทำอยู่
เป็นบุคคลที่มีครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่
ส่วนคู่ทำมิสจานนั้นไม่จำเป็นว่าจะเป็นโสดหรือมีครอบครัว ก็ให้ถือว่ามีความผิดเช่นกัน

การกระทำที่มีลักษณะที่กำหนดไว้นั้นเป็นการกระทำผิดทางอาญาที่ทางกฎหมายของ สปป. ลาว ได้ระบุไว้ในมาตราที่ 126 หมวดที่ 6 ว่าด้วยการกระทำผิดต่อความเกี่ยวพันระหว่างสามี ภรรยา ครอบครัวและรีตครองประเพณี ซึ่งถ้าหากบุคคลใดกระทำผิดในมาตรานี้จะถูกลงโทษจำคุก สามเดือน ถึง หนึ่งปี ถูกปรับ ตั้งแต่ 500,000 กีบ ถึง 5,000,000 กีบ (ประมาณ 2,000 บาท ถึง 20,000 บาท) ส่วนคู่ทำมิสจานจะถูกลงโทษในสถานเดียวกัน

กล่าวโดยสรุป ความผิดฐาน มิสจาน คือความผิดฐานมีชู้ แต่มีความหมายกว้างกว่าการคบชู้ที่คนไทยเข้าใจกันโดยทั่วไป แต่รวมถึงการเสพสมของบุคคลที่สมรสแล้วกับผู้อื่นทุกกรณี รวมทั้งการซื้อบริการจากหญิงบริการด้วย ความต่างก็คือ การมีชู้ของไทยไม่เป็นความผิดอาญา เป็นแต่เพียงเหตุหย่าร้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516(1) ที่สามีสามารถฟ้องหย่าภรรยาได้หากภรรยามีชู้ แต่ถ้าสามีเพียงแต่มีชู้ ภรรยาไม่สามารถฟ้องหย่าสามีได้ จะต้องถึงขั้นเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา หรือมีเมียน้อย เมียหลวงถึงจะฟ้องหย่าได้ และเมื่อศาลพิพากษาให้หย่าแล้ว สามีหรือภรรยาก็มีสิทธิได้ค่าทดแทนหรือค่าเสียหายจากภรรยาหรือสามีอีกฝ่ายหรือจากชู้ได้ ตามมาตรา 1523

 ดังนั้น กรณีทำมิสจานนี้เป็นกรณียอดนิยมที่คนไทยมักมีปัญหาทางกฎหมายมากที่สุดกรณีหนึ่งใน สปป. ลาว ดังนั้น ชายไทยที่มีภรรยาแล้วจึงควรที่จะให้ความสนใจและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนอกใจคู่สมรสของท่านเมื่อเดินทางมาที่ สปป. ลาว มิฉะนั้นอาจถูกจับกุมดำเนินคดีได้ เราเตือนคุณแล้ว!

นายบัวคำ สินนะวง
เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

ที่มารูปภาพ: http://lc.rmutr.ac.th/?page_id=795

คำถามที่พบบ่อยอื่นๆ
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.