แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ

การลงทะเบียนตามแบบฟอร์มข้างล่างจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งสำหรับท่านที่จะเดินทางหรือพำนักในต่างประเทศ เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทย ในต่างประเทศจะสามารถติดต่อและส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะท่านที่จะพำนักอยู่ในต่างประเทศเกินกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป

ชาย
หญิง
Select date in calendar (MM/DD/YYYY)

หมายเหตุ

  1. ข้อมูลที่ท่านกรอกจะถือเป็นความลับและจะใช้เพื่อประโยชน์ในการที่หน่วย ราชการไทยในต่างประเทศจะติดต่อกับท่านเพื่อส่งข้อมูลหรือให้ความช่วยเหลือใน กรณีฉุกเฉิน
  2. การกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจะทำให้หน่วยราชการไทยสามารถช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.