แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

การขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศทางอินเตอร์เน็ต

กรณีที่ท่านมี ญาติพี่น้องประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยาก ในต่างประเทศ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง เช่น ถูกหลอกลวง สูญหาย เจ็บป่วย เสียชีวิต ต้องการให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยเหลือ ขอให้ท่านกรอกข้อมูลและกดปุ่มตกลงท้ายคำร้อง ทั้งนี้โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือโดยกระทรวงการต่างประเทศจะใช้ข้อมูลดัง กล่าวในทางราชการเท่านั้น

หมายเหตุ

  • ท่านสามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าได้ที่ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สอท. ณ เวียงจันทน์ โทร 02-3546196-7 โทรสาร 02-3546194
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.