คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ มีหน้าที่คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใน สปป.ลาวที่ตกทุกข์ได้ยากและต้องการความช่วยเหลือ เช่น ประสบภัยธรรมชาติ ถูกลักทรัพย์ เจ็บป่วย ถูกจับกุมคุมขัง ฯลฯ

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติ
โปรดเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยกลับประเทศไทยในโอกาสแรก หรือ ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
(007-856-21) 214581 - 3 หรือ (007-856-21) 453916


การขอความช่วยเหลือ

ผู้ตกทุกข์ใน สปป.ลาว สามารถขอความช่วยเหลือโดยติดต่อหน่วยงาน ดังนี้

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

0 2145 3916
0 2141 5336

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

0 4121 2373
0 4125 2078

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล

0 2575 1047 - 51
0 2575 1052

การขอความช่วยเหลือ

ผู้ถูกจับกุมคุมขัง

กรณีผู้ที่ต้องโทษคุมขังในสปป.ลาว
สถานเอกอัครราชทูต จะช่วยติดต่อญาติในประเทศไทย และนำสิ่งของไปเยี่ยมเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งช่วยไกล่เกลี่ย และดูแลให้ได้รับการปฏิบัติที่ยุติธรรมตามกฎหมายท้องถิ่น

ผู้ที่มีญาติถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำในนครหลวงเวียงจันทน์ และประสงค์จะเขียนจดหมายถึง ส่งธนานัติ หรือส่งของให้ กรุณาส่งไปตามที่อยู่ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ตู้ ปณ.23 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
(โปรดระบุในวงเล็บว่าเพื่อส่งต่อให้นาย/นาง/นางสาว.......... เรือนจำ..............)


สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนสมรสกับคนลาว

กรุณาศึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง มิฉะนั้นอาจถูกดำเนินคดีฐานลักลอบอยู่กินกับคนลาวโดยผิดกฎหมายได้
ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ

ระเบียบของสปป.ลาวสำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนสมรสกับคนลาว

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.