สัญชาติและนิติกรณ์

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ให้บริการงานสัญชาติและนิติกรณ์เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎร เช่น แจ้งการเกิด แจ้งการตาย จดทะเบียนสมรส และการรับรองเอกสารและคำแปล สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงทำหน้าที่เสมือนที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตในต่างประเทศ

ผู้มาขอรับบริการโปรดติดต่อฝ่ายกงสุล เลขที่ 15 บ้านโพนสีนวน ถนนบุลีจัน เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์


การยื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

 1. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางพร้อมสำเนา
 3. ชำระค่าธรรมเนียมรายการละ 500 บาท
 4. ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับเอกสารในวันทำการถัดไป

การยื่นคำร้องขอมรณบัตรไทย (กรณีคนไทยเสียชีวิตใน สปป. ลาว)

เอกสารประกอบคำร้อง

 1. ต้นฉบับมรณบัตร หรือใบรับรองการเสียชีวิต ที่ทางการท้องถิ่นใน สปป. ลาว ออกให้ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว แล้ว
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาแจ้งการตายและของผู้ตาย
 3. ทะเบียนบ้านของผู้มาแจ้งการตายและของผู้ตาย
 4. หนังสือเดินทางหรือบัตรผ่านแดนของผู้ตาย (ที่ใช้เดินทางเข้า สปป.ลาว)
 5. ผู้มายื่นคำร้องขอมรณบัตรไทย ต้องเป็นญาติของผู้ตายเท่านั้น อาทิ บิดา-มารดา คู่สมรส บุตร พี่-น้อง เป็นต้น

หมายเหตุ

 • ต้องนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมถ่ายสำเนาอีก 1 ชุด
 • ผู้มาแจ้งการตายต้องกรอกแบบฟอร์ม จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่
  (1) แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนคนตาย
  (2) แบบฟอร์มมรณบัตร และ
  (3) แบบฟอร์มบันทึก ซึ่งขอรับได้ที่ที่ทำการฝ่ายกงสุลในวันที่มายื่นคำร้อง
 • สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่าง ๆ จึงอาจใช้ระยะเวลาดำเนินการออกใบมรณบัตรนานกว่าการออกใบมรณบัตรในประเทศไทย

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับงานสัญชาติและนิติกรณ์

 • การจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติ

  ตามกฎหมายในประเทศนั้นๆ ถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทยด้วย และไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่อีก (กฎหมายบางประเทศกำหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนต้องมีใบรับรองว่าไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ซึ่งขอได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน)

  อนึ่ง หากต้องการบันทึกสถานะการสมรสดังกล่าวในประเทศไทย สามารถทำได้โดยนำทะเบียนสมรสไปรับรอง และแปลตามระเบียบนิติกรณ์แล้วนำไปขอจดทะเบียนสถานะแห่งครอบครัวที่เขต/อำเภอที่มีทะเบียนบ้านอยู่

การจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติ
กฎหมายไทยเกี่ยวกับสัญชาติไทย
 • กฎหมายไทยเกี่ยวกับสัญชาติไทย

  กฎหมายไทยกำหนดให้บุคคลที่เกิดโดยบิดา หรือ มารดา ซึ่งมีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ดังนั้น บิดามารดาสามารถแจ้งขอ สูติบัตรไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

  อย่างไรก็ดี หากบิดามารดาและบุตรได้ย้ายกลับมาพำนัก อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรแล้ว ก็สามารถแจ้งเกิด และขอสูติบัตรไทยได้ที่กองสัญชาติ และนิติกรณ์ กรมการกงสุล ซึ่งจะส่งเอกสารไปให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่บุตรเกิดออกสูติบัตรไทยให้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ www.consular.go.th

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.