ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ด้านสังคม

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ดำเนินบทบาทด้านการประสาน งานระหว่างฝ่ายไทย คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับฝ่ายลาว คือ กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เพื่อจัดทำกิจกรรมและความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การ ประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการทำงาน และการสร้างเครือข่ายระหว่างกัน ปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือในระดับรัฐบาล และมีโครงการนำร่อง ระหว่างเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่น คือ ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขตด้วย

ความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทั้งสองประเทศที่ประสงค์จะให้มีการจ้างแรงงานอย่าง เป็นระบบ และส่ง เสริมให้แรงงานเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ มีภารกิจใน การตรวจลงตราประเภท "Non – LA" ให้กับบุคคล ที่ผ่านกระบวนการของกระทรวงแรงงานของทั้งสองประเทศ และมีภารกิจในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานไทย-ลาว และการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานซึ่ง จัดขึ้นทุกปี เพื่อหารือเรื่องแนวทางความร่วมมือ อุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่ออำนวยความ สะดวกและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในระบบดังกล่าว

ความร่วมมือด้านเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว ในภาคประชาชน และเพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่าง ทั่วถึง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในลักษณะต่างๆ อาทิ

  • การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ หรือ ที่ด้อยโอกาส ผ่าน ทาง “มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา” ของลาว
  • การมอบเครื่องช่วยพยุงขาที่ได้รับมาจากผู้ผลิตซึ่งเป็นภาคเอกชนไทยและบริจาคเงินเพื่อให้“ศูนย์ฟื้นฟูคน พิการแห่งชาติลาว” นำไปสนับสนุนคนพิการที่ดูแลอยู่ในด้านการกีฬา การบำบัด และ การรักษา
  • การจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้แทนจากศูนย์กลางสหพันธ์ แม่หญิงลาวเพื่อนำไป ใช้ในการประกอบอาชีพเสริม และถ่ายทอดวิชาชีพที่ได้รับให้กับคนในชุมชนของตนต่อไป
  • การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการทางหูและสายตาของ “โรงเรียนโสตศึกษา” สังกัด ศูนย์ฟื้นฟูคน พิการแห่งชาติลาว ได้ไปฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร 9 เดือน ที่ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการจังหวัดหนองคาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังสนับสนุนศูนย์กลางสหพันธ์ชาวหนุ่มจัดงานวันเด็กสากลทุกวันที่ 1 มิถุนายน ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา และได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ หลัก 67 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดหนองคายเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และแจกอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชนในนครหลวงเวียงจันทน์จำนวนประมาณ 3,500 คน ในงานวันเด็กสากลที่สโมสรศูนย์กลางชาวหนุ่มลาวเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 สถานเอกอัครราชทูตฯ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าแขวง เวียงจันทน์ หลัก 67 จำนวน 113 คนไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จ.หนองคาย ห้องสมุดการรถไฟเพื่อประชาชน และเดินทางกลับโดยนั่งรถไฟจากสถานีหนองคายไปสถานีท่านาแล้งใน สปป.ลาว


ด้านวัฒนธรรม

1. กฐินพระราชทาน

กระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ไปทอดถวายที่วัดในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2538 นับเป็นการทูตวัฒนธรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่าง ได้ผล วัดแรกใน สปป.ลาวที่ได้รับผ้าพระกฐินพระราชทานคือวัดพระธาตุหลวงเหนือ ซึ่งพระอาจารย์มหาวิจิด สิงหะราช เป็นเจ้าอาวาส หลังจากนั้น ได้มีการถวายผ้าพระกฐินตามวัดต่างๆ ทั้งในนครหลวงเวียงจันทน์และแขวง อื่นๆ เช่น วัดไซยะพูม แขวงสะหวันนะเขต วัดเกาะแก้วหัวโขงพระใหญ่ แขวงจำปาสัก และวัดเชียงทอง แขวง หลวงพระบาง

ในปี 2552 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดสีสะเกด นครหลวง เวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2552 โดยมี ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพและ ศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม สปป.ลาว และประธานสมาคม ลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพเป็นประธานร่วม ได้รับเงินบริจาค 1,835,832.17 บาท ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ถวาย สมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดสีสะเกด ในวาระครบรอบ 450 ปี การสถาปนานครหลวงเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวง ในปี 2553

การถวายผ้าพระกฐินใน สปป.ลาว

วันที่ วัด ผู้ถวาย
ตุลาคม 2538 วัดพระธาตุหลวงเหนือ เวียงจันทน์ พลเอก ศิริ ทิวะพันธ์
ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.กต.
2539 วัดหายโศก เวียงจันทน์  
20 ตุลาคม 2541 วัดสีสะเกด เวียงจันทน์ นายรังสรรค์ พหลโยธิน
เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
28 ตุลาคม 2543 วัดเชียงยืนทะนาราม เวียงจันทน์ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
รมช.กต.
19 ตุลาคม 2544 วัดไซยะพูม แขวงสะหวันนะเขต นายวีรพงษ์ รามางกูร
เลขาธิการสมาคมไทย-ลาว
16 พฤศจิกายน 2545 วัดจอมเขามณีรัตน์ แขวงบ่อแก้ว นายเตช บุนนาค
ปลัด กต.
25 ตุลาคม 2546 วัดเทพนิมิต เวียงจันทน์ นายวีรพงษ์ รามางกูร
นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
14 พฤศจิกายน 2547 วัดพระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวันนะเขต นายวีรพงษ์ รามางกูร
นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
13 พฤศจิกายน 2548 วัดเกาะแก้วหัวโขงพระใหญ่ เมืองโขง แขวงจำปาสัก นายวีรพงษ์ รามางกูร
นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
2 พฤศจิกายน 2549 วัดพระธาตุสุวรรณผ้าคำ เมืองห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว นายวีรพงษ์ รามางกูร
นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
18 พฤศจิกายน 2550 วัดพระธาตุสีโคดตะบอง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน นายวีรพงษ์ รามางกูร
นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
7 พฤศจิกายน 2551 วัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง นายวีรพงษ์ รามางกูร
นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
17 ตุลาคม 2552 วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจันทน์ นายวีรพงษ์ รามางกูร
นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
13 พฤศจิกายน 2553 วัดพมสิลา เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต นายวีรพงษ์ รามางกูร
นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ

2. สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ

สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพเป็นสมาคมที่มุ่งส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนและความร่วมมือทาง วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และอื่นๆ เพื่อเสริมการดำเนินความสัมพันธ์ในระดับรัฐบาล โดยได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการต่างประเทศ นายกสมาคมคนปัจจุบัน คือ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร เลขาธิการสมาคมคือ นายสุวิทย์ สิมะสกุล อดีตเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพมีสมาคมที่ทำงานร่วมกัน คือ สมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ ซึ่งมี ศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม สปป.ลาว เป็นประธาน กิจกรรม ที่สมาคมฯ เคยจัด เช่น งานกฐินพระราชทานใน สปป.ลาว คาราวานจักรยานข้ามแม่น้ำเหืองที่ อ.ท่าลี่ จ.เลย การพิมพ์หนังสือที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจไทย-ลาว งานสัมมนา ฯลฯ


ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัด เชียงทอง เมืองหลวงพระบาง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2553 ณ วัดพมสิลา เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต

ได้จัด พิธีคบงันหรือสมโภชองค์กฐินที่วัดไซยะพูมในคืนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 แล้วตั้งขบวนแห่องค์กฐินไปถวาย วัดพมสิลาในเช้าวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพจัดงานสัมมนาเรื่อง การลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : โอกาสใหม่และประสบการณ์ตรงสู่ความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหารสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ นำโดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นายกสมาคม และสมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ นำโดย ศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา ประธานสมาคม ร่วมงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2554 ที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2554


Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.