ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เริ่มความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการ มาตั้งแต่ปี 2516 ภายใต้กลไกการให้ความร่วมมือใน 2 ระดับ ดังนี้

 • 1
  การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว (Joint Commission on Bilateral Cooperation between Thailand and Lao PDR)

  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วม

 • 2
  การประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และมีเลขาธิการคณะกรรมการร่วมมือลาว-ไทย กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมฝ่ายลาว

ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สพร. แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ความร่วมมือแบบทวิภาคี ความร่วมมือในลักษณะแผนงานความร่วมมือระยะยาว และความร่วมมือในลักษณะพหุภาคี ดังนี้


1. การให้ความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Cooperation Program)

ในรูปของโครงการพัฒนา การให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในประเทศไทย การให้วัสดุอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในปัจจุบันความร่วมมือทางวิชาการในกรอบทวิภาคีแก่รัฐบาลลาว มีดังนี้

ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในแต่ละปี สพร. จะให้การสนับสนุนทุนศึกษาระดับปริญญาโท และฝึกอบรม/ดูงาน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไทย – ลาว โดยในปี 2553 สพร. ให้ทุนปริญญาโท 40 ทุน และทุนฝึกอบรม/ ดูงาน จำนวน 39 หลักสูตร 150 ทุน นอกจากนี้ ยังมีทุนศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ และทุนฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ


อัตราค่าใช้จ่ายของผู้รับทุนรัฐบาลไทย ได้รับการสนับสนุนตามระเบียบของ
สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 • 1) ค่ากินอยู่

  • เงินที่ได้รับเมื่อมาถึง (เหมาจ่าย) จำนวน 6,000 บาท
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 7,000 บาท
  • ค่าที่พัก เบิกจ่ายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจ่ายค่าที่พักให้แก่สถานที่พักตามจริง

 • 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  • ค่าพาหนะเดินทางระหว่างประเทศ เป็นค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดหรือพาหนะอื่นแล้วแต่กรณี

 • 3) ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์และรายงาน

  • ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลภาคสนาม เหมาจ่ายไม่เกิน 20,000 บาท
  • ค่าจัดทำเอกสารวิทยานิพนธ์เหมาจ่าย 12,000 บาท
  • ค่าจัดทำเอกสารสารนิพนธ์ รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือรายงานที่หลักสูตรบังคับ โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ เหมาจ่าย อัตรา 8,000 บาท

 • 4) ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา (แบ่งจ่าย 2 ครั้งในภาคเรียนที่ 1 และ 2)

  • ปริญญาตรี อัตรา 8,000 บาท/ปีการศึกษา
  • ปริญญาโท/เอก อัตรา 10,000 บาท/ปีการศึกษา

 • 5) ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • เบิกจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ยกเว้นค่าประกันของเสียหายที่ผู้รับทุนต้องจ่ายเอง

 • 6) ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ

  • เบิกจ่ายค่าเบี้ยประกันให้บริษัทประกันชีวิตเป็นรายปี (วงเงินประกัน 100,000 บาท) โดยให้ทำการรักษาในสถานพยาบาลที่บริษัทประกันกำหนดไว้ ในกรณีที่ไม่ได้เข้ารักษาในสถานพยาบาลที่กำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลประกอบการเบิกจ่าย

 • 7) ค่าขนส่งสัมภาระ (เมื่อสำเร็จการศึกษา และกลับภูมิลำเนา)

  • เบิกจ่าย 2,000 บาท

 • 8) ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภท Non -immigrant Visa “F”
  จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ จำนวน 2,000.-บาท จะเบิกจ่ายให้เมื่อได้รับใบสำคัญรับเงินจากผู้รับทุน โดย สพร. จะเบิกจ่ายให้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

 • หมายเหตุ ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุตามระเบียบ สพร. เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศลาว และค่าจัดทำหนังสือผ่านแดน (Passport) สพร. จะไม่รับผิดชอบให้

ความร่วมมือด้านโครงการ

ปัจจุบันมีโครงการความร่วมมือต่อเนื่องจำนวน 11 โครงการ โดยเป็นโครงการที่ในสาขาศึกษา จำนวน 4 โครงการ ด้านเกษตรจำนวน 4 โครงการ และด้านสาธารณสุข 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้


ด้านศึกษาจำนวน 4 โครงการ
 • (1) โครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิคแขวงสะหวันนะเขต

  หน่วยงานดำเนินงานไทย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
  หน่วยงานดำเนินงานลาว โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงสะหวันนะเขต
  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคนิคสะหวันนะเขต โดยใช้รูปแบบเดียวกับที่วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ ซึ่งรัฐบาลไทยได้เคยให้ความช่วยเหลือ พัฒนาบุคลากรครูให้มีวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (โรงฝึก) และจัดหาวัสดุอุปกรณ์การฝึก
  ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (2551 – 2555)
 • (2) โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  หน่วยงานดำเนินงานไทย สพฐ. และ กศน. กระทรวงศึกษาธิการ
  หน่วยงานดำเนินงานลาว สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา ก. ศึกษาธิการลาว
  วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักเรียนในระดับ ม.ปลาย ในวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ยกระดับความรู้ของเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว และครูในโรงเรียน รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
  ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (2552 – 2555)
 • (3) โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาทางด้านการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

  หน่วยงานดำเนินงานไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หน่วยงานดำเนินงานลาว มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตร International Development Studies ให้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยหลักสูตรเป็นการสอนภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)
  ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (2551 – 2555)
 • (4) โครงการยกระดับพนักงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวให้เป็นระดับปริญญาตรี

  หน่วยงานดำเนินงานไทย มูลนิธิมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยประชาคมนานาชาติอุดรธานี – หนองคาย
  หน่วยงานดำเนินงานลาว กระทรวงศึกษาธิการลาว
  วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ครูอาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (มซ) ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 114 คน ให้จบระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเป็นสาขาเอกสังคมศาสตร์ 57 คน และวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาจำนวน 57 คน
  ระยะเวลาโครงการ 2 ปี (2551 – 2553)

ด้านเกษตร จำนวน 4 โครงการ
 • (1) โครงการพัฒนาการเลี้ยงปลาในเขตชนบทแขวงจำปาสักและเซกอง

  หน่วยงานดำเนินงานไทย กรมประมง ก.เกษตรและสหกรณ์
  หน่วยงานดำเนินงานลาว กรมเลี้ยงสัตว์และประมง ก.กสิกรรมและป่าไม้
  วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในแขวงจำปาสักและเซกองได้มีปลาในการบริโภค และพัฒนาบุคลากรของแขวงและสนับสนุนอุปกรณ์ และโรงเพาะพันธุ์ปลา
  ระยะเวลาโครงการ 4 ปี (2551 – 2554)
 • (2) โครงการป้องกันโรคสัตว์ใน 5 แขวงภาคใต้ของ สปป.ลาว

  หน่วยงานดำเนินงานไทย กรมปศุสัตว์ ก.เกษตรและสหกรณ์
  หน่วยงานดำเนินงานลาว กรมเลี้ยงสัตว์และประมง ก.กสิกรรมและป่าไม้
  วัตถุประสงค์ ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิก-เซพติซีเมีย ซึ่งเป็นโรคที่ฝ่ายไทยมีศักยภาพที่จะดำเนินการได้
  ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (2551 – 2553)
 • (3) โครงการพัฒนาเกษตรและป่าไม้เขตโพนทอง เมืองเวียงคำ แขวงหลวงพระบาง

  หน่วยงานดำเนินงานไทย กรมส่งเสริมการเกษตร ก.เกษตรและสหกรณ์
  หน่วยงานดำเนินงานลาว กสิกรรมและป่าไม้ แขวงหลวงพระบาง ก.กสิกรรมและป่าไม้
  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเขตโพนทอง เมืองเชียงคำ ด้วยการส่งเสริมการเกษตรในด้านการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ (วัว ควาย แพะ และหมู) และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร ในเขตโพนทอง
  ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (2552 – 2555)
 • (4) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน และถั่วลิสง เพื่อผลิตเป็นสินค้าในแขวงเวียงจันทน์

  หน่วยงานดำเนินงานไทย กรมปศุสัตว์ ก.เกษตรและสหกรณ์
  หน่วยงานดำเนินงานลาว กรมปลูกฝัง ก.กสิกรรมและป่าไม้
  วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงเวียงจันทน์ สามารถปลูกข้าวโพดหวานและถั่วลิสงเป็นอาชีพและสามารถผลิตเป็นสินค้าได้ และยกระดับความรู้ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่
  ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (2552 – 2555)

ด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ
 • (1) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง

  หน่วยงานดำเนินงานไทย ก.สาธารณสุขไทย
  หน่วยงานดำเนินงานลาว ก.สาธารณสุขลาว
  วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขในเขตเมืองโพนโฮงให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์ในแขวงอื่นๆ ของสปป. ลาว ให้ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวลาวต่อไป
  ระยะเวลาโครงการ 2 ปี
 • (2) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว

  หน่วยงานดำเนินงานไทย ก.สาธารณสุขไทย
  หน่วยงานดำเนินงานลาว ก.สาธารณสุขลาว
  วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและเด็กเล็กของโรงพยาบาลบ่อแก้ว รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
  ระยะเวลาโครงการ 2 ปี

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการพัฒนาโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้วเมื่อ 15 มกราคม 2553


พิธีมอบรถพยาบาลแก่โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว


 • (3) โครงการยกระดับนักวิเคราะห์การแพทย์ให้เป็นระดับปริญญาตรี

  หน่วยงานดำเนินงานไทย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  หน่วยงานดำเนินงานลาว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิเคราะห์การแพทย์ และพัฒนาบุคลากรทางด้านวิเคราะห์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อที่จะให้เป็นอาจารย์สอนในสาขาดังกล่าว
  ระยะเวลาโครงการ 4 ปี (2551 – 2555)

2. ความร่วมมือในลักษณะแผนงานความร่วมมือ

สพร.อยู่ในระหว่างการพัฒนาแผนงานความร่วมมือในลักษณะแผนงาน (Programme-based Approach) เพื่อสอดคล้องกับปฏิญญาเวียงจันทน์เกี่ยวกับการรับความร่วมมือจากต่างประเทศของรัฐบาล สปป.ลาว ที่รัฐบาลไทยได้ลงนามให้สัตยาบันต่อปฎิญญาดังกล่าว รวมทั้งสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลลาวที่ต้องการจะพัฒนาความร่วมมือกับประเทศผู้ให้ในลักษณะแผนงาน โดยในระยะแรกจะเริ่มต้นที่สาขาศึกษา ซึ่งการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยทั้งสองฝ่ายได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานความร่วมมือด้านการศึกษา (Country Programme for Education) ด้านการศึกษา จำนวน 1 แผนงาน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 โดยแผนงานความร่วมมือด้านการศึกษาจะมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 3 ปี ในระยะแรกจะเน้นการพัฒนาบุคลากรของสถาบันการศึกษาของ สปป.ลาวก่อน โดยจะมีโครงการที่จะดำเนินการในระยะแรก จำนวน 9 โครงการ ดังนี้

 • 1
  ความร่วมมือระหว่าง ม.จำปาสัก และ ม.อุบลฯ จำนวน 1 โครงการ

  คือ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยจำปาสัก

 • 2
  ความร่วมมือระหว่าง ม.แห่งชาติลาว และ ม.ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ

  คือ โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์นาบง ม.แห่งชาติลาว (การป้องกันพืช สัตวแพทย์ และประมง)

 • 3
  ความร่วมมือระหว่าง ม.วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ม.ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ

  คือ โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • 4
  ความร่วมมือระหว่าง ม.สุพานุวง และ ม.เชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
  • (1) โครงการพัฒนาบุคลากรของ ม.สุพานุวง
  • (2) โครงการพัฒนาห้องสมุดของ ม.สุพานุวง
  • (3) โครงการพัฒนาหลักสูตรปรุงแต่งกสิกรรมของ ม.สุพานุวง
 • 5
  ความร่วมมือในด้านอาชีวศึกษา จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
  • (1) โครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิคแขวงเวียงจันทน์
  • (2) โครงการพัฒนาโรงเรียนกสิกรรมดงคำช้าง
  • (3) โครงการพัฒนาโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแขวงหลวงพระบาง

   ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนงานโดยฝ่ายลาว


3. ความร่วมมือแบบพหุภาคี

ความร่วมมือไตรภาคีและภูมิภาค

รัฐบาลไทยร่วมกับแหล่งความร่วมมือต่างๆ และองค์การระหว่างประเทศให้ความร่วมมือกับรัฐบาล สปป.ลาว ในรูปของโครงการและทุนในสาขาตามที่ทั้งสามฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นไปตามข้อตกลงของประเทศผู้ให้ข้อมูลเมื่อ 11 มีนาคม 2553 จัดทำโดยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.