สมาคมไทย – ลาวเพื่อมิตรภาพ

ประวัติ

ในระหว่างการเดินทางเยือน สปป.ลาวของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี เมื่อพฤศจิกายน 2531 ฝ่ายไทยได้ตกลงตามข้อเสนอของฝ่ายลาวให้มีการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพไทย-ลาว และสมาคมมิตรภาพลาว - ไทยขึ้น โดยฝ่ายลาวได้ประกาศจัดตั้งสมาคมมิตรภาพลาว-ไทยขึ้นในเดือนธันวาคม 2531

เมื่อทางการไทยพิจารณาเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพไทย-ลาวขึ้น มีผู้ขอจัดตั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของนางสุนีรัตน์ เตลาน และกลุ่มของนายวีรวร สิทธิธรรม ทางการไทยจึงขอให้ทั้ง 2 กลุ่มประนีประนอมกันจนสามารถจัดตั้งสมาคมมิตรภาพไทย-ลาว ขึ้นเมื่อมิถุนายน 2532 มีพลเอก ปัญญา สิงห์ศักดา เลขาธิการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นนายกสมาคม นางสุนีรัตน์ฯ เป็นนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ และนายวีรวรฯ เป็นเลขาธิการสมาคมฯ

กิจกรรมร่วมที่สำคัญของสมาคมมิตรภาพของทั้งสองประเทศในขณะนั้นมีเพียงประการเดียว คือ สมาคมมิตรภาพลาว-ไทยได้เดินทางมาเยือนไทยเมื่อพฤศจิกายน 2532 หลังจากนั้น กิจกรรมของทั้งสองสมาคมได้หยุดชะงักลง

ฝ่ายลาวได้เสนอให้รื้อฟื้นกิจกรรมของสมาคมมิตรภาพขึ้นมา และในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งที่ 3 เมื่อกันยายน 2536 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันที่จะฟื้นฟูสมาคมมิตรภาพไทย-ลาวขึ้น เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชน ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบชื่อนายกสมาคมฝ่ายลาว คือ นายคำผาย บุบผา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว และนายกสมาคมฝ่ายไทย คือ นายอาสา สารสิน และเลขาธิการ คือ นายวีรพงษ์ รามางกูร

กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการ เพื่อให้มีการจัดตั้งสมาคมฯ ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยได้จัดการประชุมผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมขึ้นเมื่อ 10 มกราคม 2537 และได้นำผลการประชุมเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้


ชื่อสมาคม สมาคมไทย-ลาว (Thai-Lao Association) เพื่อไม่ให้ซ้ำกับสมาคมมิตรภาพไทย-ลาวที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 และยังไม่ได้ยกเลิกในทางกฎหมายแม้ว่าจะมิได้มีการดำเนินกิจกรรมแล้ว
สถานที่ตั้ง กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (ปัจจุบัน ย้ายมาตั้งที่กรมเอเชียตะวันออก)
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนสายสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างไทย – ลาว ในรูปของการดำเนินกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ วิชาการ และสนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐบาล
คณะกรรมการ กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้คัดเลือกและเสนอรายชื่อคณะกรรมการให้ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง

เมื่อมีนาคม 2537 กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และอธิบดีกรมตำรวจเพื่อขอจดทะเบียน และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสมาคม ในชื่อ "สมาคมไทย-ลาว" เมื่อ 20 เมษายน 2537 โดยมีนายอาสา สารสิน เป็นนายกสมาคมและนายวีรพงษ์ รามางกูร เป็นเลขาธิการสมาคม

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547 ของสมาคมฯ นายอาสา สารสิน ได้ขอลาออกจากการเป็นนายกสมาคมฯ พร้อมกับได้เสนอให้นายวีรพงษ์ รามางกูร เป็นนายกสมาคม และนายเตช บุนนาค ที่ปรึกษาประจำสำนักราชเลขาธิการเป็นเลขาธิการ ซึ่งต่อมานายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาแต่งตั้งตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกรรมการท่านอื่นๆ

ในการประชุมร่วมระหว่างสมาคมไทย-ลาวและสมาคมมิตรภาพลาว-ไทยประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ทั้งสองฝ่ายให้ความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อสมาคมทั้งสองให้สอดคล้องกันตามข้อเสนอของนายพูมี ทิบพะวอน ประธานสมาคมมิตรภาพลาว-ไทย โดยฝ่ายไทยใช้ชื่อว่า สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ และฝ่ายลาวใช้ชื่อว่า สมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ

ปัจจุบัน นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ คือ นายวีรพงษ์ รามางกูร และเลขาธิการ คือ นายสุวิทย์ สิมะสกุล อดีตเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ส่วนสมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพมี ศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมเป็นประธาน และนายสุกกะเสิม โพทิสาน รองประธานองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาว เป็นเลขาธิการ

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.