การเสด็จเยือน

การเยือนระดับพระราชวงศ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

- วันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๓๗ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาวหลังจากทรงเป็น
ประธานร่วมกับนายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศ สปป. ลาว ในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ
แห่งที่ ๑ ที่จังหวัดหนองคาย และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั้ว อันเป็นโครงการในพระราชดำริ ที่เมืองนาทรายทอง
แขวงเวียงจันทน์ รวมทั้งทอดพระเนตรโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า
หลัก ๖๗ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (เมื่อครั้งทรงดำรง
พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)

- วันที่ ๑๓ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๕ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาว
อย่างเป็นทางการครั้งแรก ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศ
สปป. ลาวในขณะนั้น

- วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงร่วมพิธีศพนายไกสอน
พมวิหาน ประธานประเทศ สปป. ลาวในขณะนั้น พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

- วันที่ ๑๕ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป.ลาว เป็นครั้งแรก
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาล สปป. ลาว

- วันที่ ๘ - ๑๑ เมษายน ๒๕๓๙ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เยือนแขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือ และทรงเป็นองค์ประธานในพิธี
วางศิลาฤกษ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซอนและระบบส่งน้ำของโครงการ

- วันที่ ๒๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๔๐ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงอุดมไซและ
แขวงหลวงน้ำทา

- วันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๑ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาว เพื่อทรงติดตามความคืบหน้าของโครงการตามพระราชดำริ

- วันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงพงสาลี

- วันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาวเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าของโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร (หลัก ๒๒) และโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า หลัก ๖๗ ที่แขวงเวียงจันทน์ และเสด็จฯ เยือนแขวงเชียงขวาง

- วันที่ ๒๕- ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงหัวพัน (โรงเรียนมัธยมสมบูนพันซำ โรงพยาบาลแขวงหัวพัน วัดโพไซซะนาราม และอนุสรณ์สถานถ้ำผู้นำ)

- วันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครหลวงเวียงจันทน์
เพื่อทรงติดตามความคืบหน้าของโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร (หลัก ๒๒)
และโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า หลัก ๖๗ แขวงเวียงจันทน์

- วันที่ ๑๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๘ เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครหลวงเวียงจันทน์
แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก

- วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงสะหวันนะเขต ในโอกาส
ทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๒ (มุกดาหาร- สะหวันนะเขต)

- วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงจำปาสัก เพื่อทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลติดตามโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานที่มหาวิทยาลัยจำปาสัก

- วันที่ ๒๕ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อทรงติดตามความคืบหน้าของโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร (หลัก ๒๒)
และโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า หลัก ๖๗ และเสด็จฯ เยือนแขวงคำม่วน เพื่อทอดพระเนตรโครงการก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน ๒

- วันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาวเพื่อทรงติดตาม
ความคืบหน้าและฉลองครบรอบ ๑๕ ปีของการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาและบริการ
ด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) และในโอกาสดังกล่าวทรงเป็นประธานร่วม
ในพิธีเปิดเดินรถไฟไทย - ลาว ขบวนปฐมฤกษ์ (หนองคาย - ท่านาแล้ง) และพิธีวางศิลาฤกษ์
การก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๓ (นครพนม - คำม่วน)

- วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงจำปาสัก เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ณ มหาวิทยาลัยจำปาสัก ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยจำปาสัก

- วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงคำม่วน ในโอกาสทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๓ (นครพนม - คำม่วน)

- วันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อทรงเยี่ยมประธานประเทศ สปป. ลาว และเพื่อทรงตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และโครงการในพระราชูปถัมภ์ต่าง ๆ ที่แขวงจำปาสัก แขวงสะหวันนะเขต นครหลวงเวียงจันทน์

และแขวงเวียงจันทน์

- วันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงจำปาสัก แขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือ

- วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงบ่อแก้ว ในโอกาสทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๔ (เชียงของ – ห้วยทราย)

- วันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงสะหวันนะเขต

- วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เสด็จพระราชดำเนินนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษานครหลวงเวียงจันทน์และแขวงหลวงพระบาง

- วันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงเวียงจันทน์และแขวง
จำปาสัก เพื่อทรงเยี่ยมโรงเรียนเด็กกำพร้าวัฒนธรรมชนเผ่า หลัก ๖๗ แขวงเวียงจันทน์
และทรงเยี่ยมประธานประเทศ สปป. ลาว

- วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เสด็จพระราชดำเนินเยือนแขวงสะหวันนะเขตเพื่อทรงพบกับผู้นำระดับสูงของ สปป. ลาว และทรงเยี่ยมโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม – ป่าไม้
แขวงสะหวันนะเขต (หนองเต่า) ตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

- เดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๗ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาว

- เดือนมกราคม ๒๕๓๙ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาว

- วันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๑ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาว เพื่อทรงถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่วัดแสนสุขาราม เมืองหลวงพระบาง

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.