รายชื่อเอกอัครราชทูต

พลจัตวา สมัย แววประเสริฐ

พ.ศ. 2496 - 2500
พลจัตวาสมัย แววประเสริฐ

นายสมบูรณ์ ปาลเสถียร

พ.ศ. 2500 - 2504
นายสมบูรณ์ ปาลเสถียร

นายจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

พ.ศ. 2504 - 2509
นายจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

พ.ศ. 2509 - 2512
พันเอกบรรพต พานิชศุภผล

นายเอนทรี พิชเยนทรโยธิน

พ.ศ. 2512 - 2514
นายเอนทรี พิชเยนทรโยธิน

นายวิกรม นินนาท

พ.ศ. 2514 - 2517
นายวิกรม นินนาท

นายเศวต โกมลภูติ

พ.ศ. 2517 - 2520
นายเศวต โกมลภูติ

นายเศรษฐ์ เหราบัตย์

พ.ศ. 2520 - 2523
นายเศรษฐ์ เหราบัตย์

พ.ศ. 2523 - 2525
นายสุนธร คงศักดิ์

พ.ศ. 2525 - 2528
นายสมพงษ์ ฝ่ายจำปา

พ.ศ. 2528 - 2530
นายไชยา จินดาวงษ์

นายเศรษฐ์ เหราบัตย์

พ.ศ. 2530 - 2532
นายนิรันดร์ ภาณุพงศ์

นายนิคม ตันเต็มทรัพย์

พ.ศ. 2532 - 2536
นายนิคม ตันเต็มทรัพย์

นายสมพันธ์ โกกิลานนท์

พ.ศ. 2536 - 2540
นายสมพันธ์ โกกิลานนท์

นายรังสรรค์ พหลโยธิน

พ.ศ. 2540 - 2543
นายรังสรรค์ พหลโยธิน

นายสุวิทย์ สิมะสกุล

พ.ศ. 2543 - 2546
นายสุวิทย์ สิมะสกุล

นายรัฐกิจ มานะทัต

พ.ศ. 2546 - 2550
นายรัฐกิจ มานะทัต

นายวิบูลย์ คูสกุล

พ.ศ. 2550 – 2553
นายวิบูลย์ คูสกุล

นายวิทวัส ศรีวิหค

พ.ศ. 2553 - 2555
นายวิทวัส ศรีวิหค

นายพิษณุ จันทร์วิทัน

พ.ศ. 2555 - 2558
นายพิษณุ จันทร์วิทัน

นายนภดล เทพพิทักษ์

พ.ศ. 2558 - 2560
นายนภดล เทพพิทักษ์

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ

พ.ศ. 2561 - 2562
นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
นายดำรง ใคร่ครวญ

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.