แผนที่สถานเอกอัครราชทูตและฝ่ายกงสุล

  • สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

    ถนนไกสอน พมวิหาน เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์

  • ฝ่ายกงสุล

    เลขที่ 15 บ้านโพนสีนวน ถนนบุลีจัน เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.