รางวัลเสาเสมาธรรมจักร

29 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2561 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้ให้การต้อนรับนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว เพื่อเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แด่พระอาจารย์ใหญ่มะหางอน ดำรงบุน ประธานศูนย์กลาง
องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว และแก่กรมศาสนาลาว โดยมีนายคะนองลิด สีสมบูน หัวหน้ากรมศาสนา ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ
เป็นผู้แทนกรมฯ รับมอบ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมี ดร. พระมหาพวงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ วัดองค์ตื้อวรมหาวิหาร 
รศ.ดร. สมอก กิ่งสะดา รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย 
และกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้เข้าพบศาสตราจารย์ ดร. บ่อแสงคำ วงดาลา 
รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยวแห่ง สปป. ลาว เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและศาสนา 
ณ กระทรวงแถลงข่าวฯ ด้วย  

รางวัลเสาเสมาธรรมจักรเป็นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ถวาย/มอบแด่พระสงฆ์ บุคคล 
และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม

ข่าวอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.