การสัมมนาที่ดินระหว่างไทยกับ สปป. ลาว

31 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และนายสมมาด พนเสนา รัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป. ลาว ได้เป็นประธานร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการที่ดินของไทยและ สปป. ลาว ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ แห่ง สปป. ลาว โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ 
อธิบดีกรมที่ดิน และนางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รวมทั้งผู้แทนจากสภาแห่งชาติลาว หัวหน้ากรม 
รองหัวหน้ากรมของกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติฯ แห่ง สปป. ลาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประมาณ 40 คน  

การสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดเรื่องระบบการบริหารจัดการที่ดินของทั้งสองประเทศ โดยผู้แทนกรมที่ดิน
และกรมธนารักษ์ได้นำเสนอหลักการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและที่ดินของพลเมืองไทย การแบ่งระดับการบริหารจัดการที่ดินแต่ละประเภท
ในไทย การแก้ไขข้อขัดแย้งที่ดิน สิทธิของคนต่างชาติในที่ดิน การคุ้มครองอสังหาริมทรัพย์ทั้งกรรมสิทธิ์ของคนต่างชาติในคอนโดมิเนียม 
อพาร์ตเมนต์ บ้าน การเช่า และการสัมปทานที่ดินของคนต่างชาติ Lands maps/RTK และการประเมินราคาทรัพย์สินภาครัฐในไทย 
นอกจากนี้ นายวงเดือน สีหาลาด หัวหน้ากรมที่ดินของ สปป. ลาว ได้นำเสนอระบบการจัดการที่ดิน การบริหารจัดการที่ดินมีการดำเนินการ
ทั้งในระดับศูนย์กลางและท้องถิ่น มีนโยบายเกี่ยวกับที่ดินตามกฎหมาย มีการจัดสรรที่ดิน การขึ้นทะเบียนที่ดิน การประเมินราคาที่ดิน และ
สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งข้อมูลที่ดินในการบริหารจัดการ

ข่าวอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.