สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดทำซอฟท์แวร์แปลภาษาไทย-ภาษาลาว ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

29 กุมภาพันธ์ 2555

สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว จะจัดทำโปรแกรมซอฟท์แวร์แปลภาษาไทย – ภาษาลาว ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายลาว โดยเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 คณะผู้จัดทำซอฟท์แวร์ดังกล่าวจากทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว ได้แก่ ดร. คำนึง เลื่อนแก้ว ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน นายพิทยา ณ หนองคาย ครูชำนาญการพิเศษ ช่วยปฏิบัติราชการส่วนงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวะลาไซ ดาลาลอย รองอธิบดีศูนย์ E-Government Centre กระทรวงไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร สปป.ลาว และนายสุนทอน จันทะวิสิด ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ดังกล่าว

โครงการจัดทำซอฟท์แวร์แปลภาษาไทย - ภาษาลาวเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยสุพานุวง และมหาวิทยาลัยจำปาสัก ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์จากทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาซอฟท์แวร์แปลภาษาไทย-ภาษาลาวที่สามารถใช้แปลภาษาได้ทันที

การจัดทำซอฟท์แวร์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขยายความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ การวิจัย การศึกษา และการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างไทยและ สปป.ลาว ในทุก ๆ ด้าน โดยภาษาถือเป็นสิ่งเชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียนที่สำคัญประการหนึ่งซึ่งจะมีส่วนอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายของการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558


กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.