อุปทูตรักษาการเยือนแขวงไซยะบูลี

28 สิงหาคม 2560
ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูตรักษาการ นายสุวิทย์ มังคละ อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจและฝ่ายกงสุล ได้เยี่ยมชมและรับฟังความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี และได้ให้บริการด้านกงสุลแก่คนไทยที่ทำงานอยู่ที่โครงการฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2560

ในโอกาสนี้ นายบรรพต พิมพ์ชัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการฯ ได้บรรยายสรุปและนำคณะเยี่ยมชมโครงการฯ โดยกล่าวว่า ในปัจจุบัน การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 83 และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในเดือนตุลาคม 2562 โดยโครงการดังกล่าวจะมีกำลังผลิตสูงถึง 1,285 เมกะวัตต์ และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 7,370 ล้านหน่วยต่อปี

ในส่วนของกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีคนไทยไปรับบริการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทั้งหมด 38 คน

นอกจากนี้ คณะยังได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายเพ็งนิลัน คำพันเพ็ง รองเจ้าแขวงไซยะบูลี ณ ห้องว่าการแขวงไซยะบูลี โดยได้หารือเรื่องการพัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคมระหว่างแขวงไซยะบูลีและจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยและพัฒนาด่านชายแดน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าวโพด ลูกเดือย และมันสำปะหลัง

ทั้งนี้ แขวงไซยะบูลีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ สปป. ลาว มีพรมแดนติดกับ 6 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่จังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งมีจุดผ่านแดนไทย - ลาวรวม 15 แห่ง

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.