การประชุม ASEANSAI Summit ครั้งที่ 4

7 พฤศจิกายน 2560
ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูตรักษาการ ได้ให้การต้อนรับพลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้เดินทางมานครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเข้าร่วมการประชุม ASEAN Supreme Audit Institutions (ASEANSAI) Summit ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 - 7 พ.ย. 2560 และได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ โดย ดร. สอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว และ ศ. ดร. เวียงทอง สีพันดอน ประธานองค์การตรวจสอบแห่งรัฐ สปป. ลาว และรองประธาน ASEANSAI ได้ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมฯ

ทั้งนี้ ASEANSAI จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสถาบันการตรวจสอบสูงสุดของประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านการตรวจสอบภาครัฐเพื่อปกป้องความมั่นคงและความมั่งคั่งของประชาคมอาเซียน ซึ่งรวมถึงการพัฒนkมาตรฐานการตรวจสอบให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และส่งเสริมธรรมาภิบาลและหลักกฎหมาย และการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ สปป. ลาว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.