พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “SCG Sharing the Dream 2017”

26 ธันวาคม 2560
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “SCG Sharing the Dream 2017” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ Budo Center นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ SCG ที่สนับสนุนนักเรียนใน สปป. ลาว ที่มีความประพฤติดีและมีความกตัญญู แต่ขัดสนทางการเงิน 

ในโอกาสนี้ SCG ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในนครหลวงเวียงจันทน์ จำนวน 160 ทุน โดยนางขันทะลี สิลิพงพัน หัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่ง สปป. ลาว และนายปรเมศวร์ นิสากรเสน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจภูมิภาคบริษัท SCG ซีเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัดรวมทั้งคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่ง สปป. ลาว และสมาคมร่วมน้ำใจกับเด็กน้อยลาว และผู้บริหารบริษัท SCG ได้เข้าร่วมพิธีมีดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนการดำเนินโครงการเช่นนี้ ที่ช่วยขยายโอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชนใน สปป. ลาว ไม่ว่าจะดำเนินโดยภาคส่วนใด ซึ่งล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่รากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและ สปป. ลาว ในภาพรวมอีกด้วย

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.