นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 60 เยือนนครหลวงเวียงจันทน์

12 มกราคม 2561
ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูตรักษาการ ได้นำทีมประเทศไทยให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 รวม 160 คน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ในโอกาสเดินทางเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - สปป. ลาว ทั้งนี้ ทีมประเทศไทยได้บรรยายสรุปในหัวข้อภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - สปป. ลาว และภาพรวมการค้าและการลงทุนไทย - สปป. ลาว เป็นต้น

ในโอกาสเดียวกัน อุปทูตรักษาการได้นำคณะ วปอ. เดินทางไปยังเขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวงเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 เขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป. ลาว โดยมีนายสมเกียด สีหาลาด คณะบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง และนายพอนปะเสิด ฮ้าวออนจัน ผู้แทนภาครัฐ ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้การต้อนรับคณะและบรรยายแก่คณะผู้เข้าร่วม

ทั้งนี้ สภาธุรกิจไทย-ลาว ได้กรุณาส่งผู้แทนมาให้ข้อมูลและมุมมอง สภาพเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และทัศนะในการดำเนินความสัมพันธ์กับ สปป. ลาว เป็นการเพิ่มเติมด้วย

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.