พิธีลงนามสัญญาโครงการการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาว - ไทย ระยะที่ 2 :

19 มกราคม 2561
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาว - ไทย ระยะที่ 2 ระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป. ลาว กับบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (Asian Engineering Consultants Corp., Ltd. - AEC) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมดอนจัน พาเลซ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายบุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป. ลาว และกรมทางรถไฟ กระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป. ลาว เป็นผู้แทนฝ่ายลาวเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว  

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยและรัฐบาล สปป. ลาว มีสัญญากู้ยืมและการช่วยเหลือผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) (Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) (NEDA) เมื่อปี 2555 รวมมูลค่า 1,650 ล้านบาท เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ ลาว - ไทย ระยะที่ 2 ซึ่งร้อยละ 70 เป็นเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ และร้อยละ 30 เป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า โดยโครงการฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1: การก่อสร้าง Container Yard (CY) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2560 และส่วนที่ 2: การก่อสร้างระบบรางรถไฟจากสถานีท่านาแล้ง - สถานีเวียงจันทน์ ระยะทาง 7.5 กม.   

สำหรับโครงการฯ ส่วนที่ 2 กระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว และกรมทางรถไฟ กระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป. ลาว ในฐานะเจ้าของโครงการ ได้ประกาศประมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อจัดหาบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ โดยผลการประมูลได้คัดเลือกบริษัท AEC ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะมีหน้าที่ปรับปรุงการออกแบบการก่อสร้าง ระยะเวลา 3 เดือน เตรียมเอกสารการประมูลเพื่อจัดหาบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง การให้ความคุ้มครองในการก่อสร้าง และการค้ำประกัน รวมระยะเวลาทั้งหมด 46 เดือน โดยบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ จะทำหน้าที่แทนเจ้าของโครงการฯ เพื่อติดตามผลการก่อสร้าง ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.