งานวันกองทัพไทยประจำปี 2561

23 มกราคม 2561
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยประจำปี 2561 ณ โรงแรมลาวพลาซ่า โดย พ.อ. สมชาย โกลาตี ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมภริยา และ น.อ. กิตติพงษ์ แก้วภา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราขทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมภริยา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์และความเสียสละของทหารไทย และเพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพประชาชนลาว บนพื้นฐานความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจในฐานะประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิด 

กองทัพไทยและกองทัพประชาชนลาวมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น ภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ สปป. ลาว เป็นประธานร่วม และกลไกความร่วมมือทางทหารด้านต่าง ๆ ในทุกระดับ ซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ งานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน โดย พล.ต. อ่อนสี แสงสุก รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ สปป. ลาว ให้เกียรติเป็นแขกเกียรติยศ นอกจากนี้ ยังนับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมิตรประเทศที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันที่ สปป. ลาวด้วย

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.