อุปทูตรักษาการ เป็นประธานร่วมเปิดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands

15 มีนาคม 2561
ร.อ.ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูตรักษาการ เป็นประธานร่วมเปิดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 กับนายสมจิด อินทะมิด รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้า LAO ITECC (ตึกเก่า) นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว  

งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 จัดขึ้นระว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2561 โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมส่งเสริมการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ SMEs อันจะนำมาสู่การยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไทยในหมู่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและ สปป.ลาว (2) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยและ สปป.ลาว ได้รู้จักสินค้าและบริการของไทย (Thai brands) ที่มีศักยภาพทางการตลาดในระดับโลก อันจะก่อให้เกิดการยอมรับ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีในการใช้สินค้าที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย และ (3) เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทยที่ทำการค้าในตลาด สปป. ลาว โดยการขยายช่องทางในการพบปะหารือ รวมทั้งช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าใน สปป.ลาว ให้แก่ผู้ประกอบการไทย ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการผลักดันให้มูลค่าการค้าระหว่าง สปป.ลาว และไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการโครงการความร่วมมือไทย – ลาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ห้วยซ้อน – ห้วยซั้ว) การจัดสัมนาสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการ การแสดงและจำหน่ายสินค้า และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินไทย และศิลปินลาว

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.