การแข่งขันแสดงละครต่อต้านยาเสพติดและอุบัติเหตุตามท้องถนน

30 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าร่วมการแข่งขันแสดงละครต่อต้านยาเสพติด
และอุบัติเหตุตามท้องถนนของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในนครหลวงเวียงจันทน์ ณ ศูนย์การค้าลาว
 - ไอเต็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนประพฤติดี เคารพกฎหมาย และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
กับยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภัยสังคม การแข่งขันแสดงละครดังกล่าวจัดโดยคณะซาวหนุ่มประชาชน
ปฏิวัติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ศูนย์การค้าลาว
 - ไอเต็ก คณะกรรมการกวดกาและควบคุมยาเสพติด ป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์ และบริษัท
อีทีแอล จำกัด โดยท่านนางสุมาลี ทำมะวง รักษาการเลขาคณะบริการงานซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว 
นครหลวงเวียงจันทน์ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนข้างต้นด้วย

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.