การประชุม “แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทยและ สปป. ลาว”

3 พฤษภาคม 2561
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมการประชุม “แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทยและ สปป. ลาว” 
ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2561 ณ ลองงึมวิว รีสอร์ท เมืองแก้วอุดม แขวงเวียงจันทน์ จัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา 
ร่วมกับกรมพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยวแห่ง สปป. ลาว โดยมีนายสุวิทย์ มังคละ 
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และ ดร. อาลุน บุนมีไซ อธิบดีกรมพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าว 
วัฒนธรรม และท่องเที่ยวแห่ง สปป. ลาว เป็นประธานร่วม และมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและ สปป. ลาว รวม 27 คน
 
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมข้อคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทยและ สปป. ลาว

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.