กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปร่วมสมัยไทย – ลาว

18 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะ
ร่วมสมัยสานสัมพันธ์สายใยสองแผ่นดิน (ไทย – ลาว) ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป. ลาว ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่างไทยกับ สปป. ลาว โดยเฉพาะสาขาทัศนศิลป์ 
อันจะนำไปสู่การต่อยอดพัฒนางานศิลปะร่วมสมัยให้มีความหลากหลายมากขึ้น สร้างสรรค์วัฒนธรรม
อันเป็นอัตลักษณ์ของทั้งสองประเทศ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวร่วมกัน 
กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
และสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่ง สปป. ลาว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทย – ลาว” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะ 3 ประเภท
ได้แก่ สีน้ำ สีอะคลีริก และการปั้นเซรามิก ซึ่งได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากร

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.