การประชุมความร่วมมือระหว่างองค์การกาแดงลาวกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2

8 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมรับฟังสรุปการประชุมความร่วมมือระหว่างองค์การกาแดงลาว
กับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2 โดยมีนายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายคำฮุ่ง เฮืองวงสี 
ประธานองค์การกาแดงลาว พร้อมด้วยนาย Frank Kuennzi หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศประจำเวียงจันทน์ (ICRC) 
และนาย Marwan Jilani หัวหน้าคณะทำงานให้การสนับสนุนกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง สหพันธ์สภากาชาด
และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เข้าร่วมด้วย สองฝ่ายสนับสนุนให้ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกันให้มากขึ้น ที่ประชุมรับทราบว่า องค์การกาแดงลาวให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพและการให้บริการชุมชน 
เช่น บริการตัดแว่น การพัฒนาขีดความสามารถให้กับองค์การ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และได้ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการ
ของศูนย์บริจาคเลือดที่แขวงจำปาสักและแขวงบ่อแก้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ยินดีสนับสนุน
การสืบหาญาติและผู้เสียหายและการรับมือกับภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการมอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่และอุปกรณ์การแพทย์ของสภากาชาดไทยแก่องค์การกาแดงลาวด้วย
ต่อมาในช่วงค่ำ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตด้วย

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.