งานวันเด็กสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ปี 2561

8 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันเด็กสากล ณ หอวัฒนธรรมแห่งชาติ 
นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงและแม่ – เด็ก 
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และองค์การกองทุนสำหรับเด็ก สปป. ลาว (Child Fund Laos) 
โดย ฯพณฯ นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาวและประธานคณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิง
และแม่ – เด็ก ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอผลสำรวจการใช้ความรุนแรงต่อเด็กใน สปป. ลาว 
การแสดงทางวัฒนธรรมของเยาวชนลาว การบริการฉีดวัคซีนเด็ก การออกสูติบัตรสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 
และต่อมา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานวันเด็กสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ
ณ ศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว โดยมีนายไซสมพอน พมวิหาน ประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ 
เป็นประธาน งานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจวัฒนธรรมฟ้อนรำต้อนรับปีท่องเที่ยวลาว” 
กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การแสดงดนตรีพื้นเมือง การฟ้อนรำ การร้องเพลง การประกวดวงดุริยางค์
และเดินสวนสนาม การแสดงละคร

กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.