ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

23 กรกฎาคม 2557

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับระดับการให้บริการ (Service Level Agreement - SLA) ของงานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (การอนุมติคำร้องหนังสือเดินทางในต่างประเทศ) ตามตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริิการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อตกลงระดับการให้บริการ


ประกาศอื่นๆ
ข่าวและกิจกรรม
Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.